گزارش یک مورد شکاف کام، همراه با کم دندانی فک بالا و نواقص چهره‌ای جمجمه‌ای در گوسفند.

نویسندگان

چکیده

هدف : گزارش یک مورد شکاف گام همراه با نقایص دیگر جمجمه‌ای در گوسفند.
حیوان : یک گوسفند حدودا 10 ماهه.
روش : بر اساس مشاهدات بالینی و معاینه جمجمه پس از تمیز کردن کامل استخوان.
نتیجه : در بررسی دقیق جمجمه، شکاف کام ثانویه به صورت یک سوراخ بیضی در سمت عقب کام سخت دیده د. همچنین کم دندانی دو طرف در فک بالا مشاهده شد. استخوان و مرو برخی از استخوان‌های چهره به طور ناقص شکل گرفته بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: A case report of cleft palate with some craniofacial defects in sheep.
Animal: An approximately 10 months sheep.
Procedure: By anatomical observations of cleaned skull. Results: Cleft palate was observed as an oval hole at the caudal part of the hard palate. Maxillary oligodontia was also observed in both sides of the maxillae. Vomer and some of the facial bones had developed incompletely.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran.60,2:203-204,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cleft palate
  • Craniofacial defects
  • Maxillary oligodontia
  • sheep