مقایسه تأثیر درمان ضد باکتریایی عمومی و موضعیبرای کنترل عفونت داخل پستانیاستافیلوکوکی در تلیسه‌های آبستن

نویسندگان

چکیده

در مطالعه‌ای که به منظور مقایسه درمان موضعی وعمومی تلیسه‌های آبستن نژادهلشتاین مبتلا به عفونت داخل پستانیاستافیلوکوکسی حاصل از استافیلوکوکوس ارئوسکواگولاز مثبت انجام شد، تلیسه‌هایی که به زمان زایمان نزدیک می‌شدند پس از کشتترشحات پستان و اطمینان از وجود عفونت داخل پستانی با پاتوژن مذکور به ترتیب و به طور تصادفی در یکی از گروه‌های چهارگانه زیرقرار داده می‌شدند، به طوری که در هرگروه 30‌ راCس تلیسه قرار می‌گرفت. گروه‌های 1‌ تا 3‌ به ترتیب پماد
پستانی مخصوص دوره خشکی حاوی نفسیلین، بنزیل پنی‌سیلین و دی هیدرواسترپتومالسین و CDC به صورت موضعی، تایلوزین‌TY() و انروفلوکساسین EN() به صورت عمومی دریافت نموده و گروه 4‌ به عنوان شاهد، دارویی دریافت نکرد. نرخ‌های درمان پس از زایش که با کشت مجدد نمونه‌ها به دست آمد به ترتیب 93‌،83‌،70‌،47‌ درصد بود(05/0‌ p<). نرخ‌های درمانی تلیسه‌های متعلق به گروه‌های DC وTY نسبت به گروه شاهد افزایش ‌ معنی‌داری نشان داد(01/0‌p<.) تفاوت آماری معنی‌داری بین
نرخ‌های درمانی گروه‌های DC وTY مشاهده نشد. نرخ درمان گروه DC بالاتر از گروه EN بود (05/0‌p<.) نتیجه اینکه درمان عمومی تلیسه‌های آبستن نسبت به عفونت داخل پستانی استافیلوکوکسی ساده‌تر از درمان موضعی بوده و مانع ایجاد جراحات پستانی به تلیسه‌ها و عفونت‌های ثانویه پستانی
و نیز جراحات وارده به کارگران شده و در گله‌هایی که شیوع این نوع ورم پستان بالا می‌باشد، ممکن است جانشین درمان موضعی شود.مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 2،9‌-7.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: This study was conducted to compare systemic versus intramammary administration of antibiotics in eliminating intramammary infection (IMI) of Staph. aureus in Holstein heifers. Heifers approaching parturition were randomly assigned into 4 groups of 30. Group 1 to 3 received Nafpenzal-DC (DC), Tylosin (TY), Enrofloxacin(EN), respectively and group 4 received no treatment (control). Postpartum cure rates were 93, 83, 70 and 47% in
heifers of Group 1 to 4, respectively (p<0.05). The cure rates in heifers that belonged to DC and TY groups were higher than that in control group (p<0.01). There was no significant difference between the cure rates of TY and DC groups and between EN and TY groups. Cure rate in DC group was greater than that in EN group (p<0.05). In conclusion, prepartum systemic treatment by Tylosin, which is easier to apply and prevents injuries for both heifer
and milker, might replace DC treatment for controlling staphylococcal mastitis in dairy heifers. J.Vet.Res. 62,2:7-9,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heifers
  • Staph. aurous
  • mastitis control