دوره و شماره: دوره 62، شماره 2، تیر 1386 (intenational journal of veterinary research) 
‌طاسی قناری به دلیل استئومیلیت ناشی از پزودوموناس آئروژینوزا

جمشید رزم یار؛ امید دزفولیان؛ سیدمصطفی پیغمبری؛ علی وجهی؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهرام شجاعدوست


اولتراسونوگرافی B-مد‌ سرپستانک‌ها و غددپستانی شتر(شتر یک کوهانه)

جلیل آب شناس؛ داریوش وثوق؛ مجید مسعودی فرد؛ محمدمهدی مولائی


‌‌جراحات منقار در خروس‌های یک گله مادر گوشتی

جمشید رزم یار؛ امید دزفولیان؛ رامین اکبریان؛ علی طلوعی؛ حسین نیک پیران؛ سیدمصطفی پیغمبری


اولین گزارش فیبریلاسیون دهلیزی اسب در ایران

محمدرضا مخبر دزفولی؛ نادعلی علیدادیان؛ - دارستانی فراهانی؛ - رضاخانی