تعیین ژن‌های ,eae ,espB 2,stx 1hly ,stx در اشریشیاکلی‌های بیماریزای طیور با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز چندگانه‌ای

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین حضور ژن‌های حدت در اشریشیاکلی‌های بیماریزای طیور بود. براین اساس دوازده جدایه اشریشیاکلی مربوط به سروتیپ‌های متداول در ایران جهت این تحقیق انتخاب گردید. همه 12‌ جدایه برای حضور ژن‌هایeae,espB2,stx1hly,stx با روش زنجیره ای پلی‌مراز چندگانه‌ای با دو پروتکل مورد آزمایش قرار گرفتند. در پروتکل اول جدایه‌ها با پرایمرهای EC و hly و در پروتکل‌دوم با پرایمرهای ,eae ,espB 2,stx 1stx ارزیابی شدند. هفتادوپنج درصد (9جدایه) فقط دارای ژن و تنها یک جدایه دارای هر دو ژن 2stx و1stx بود. به علاوه دو جدایه (66/16‌ درصد) دارای ژن eae و سه
جدایه دارای ژن ( espB25درصد) بود. ژن hly در هیچ‌کدام از جدایه‌ها حضور نداشت. یافته‌های این مطالعه نشان داد که ژن 2stx ممکن است در اشریشیاکلی‌های بیماریزای طیور در ایران گسترده
باشد.مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 2،42‌-37.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was to determine the presence of selected virulence genes in Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC). We examined 12 APEC isolates which belonged to the most common serotypes in Iran. All 12 isolates were tested for the presence of stx1, stx2, eae, espB and hly genes by multiplex polymerase chain reaction in two protocols. In the first protocol the isolates were tested with EC and with hly primers,
and in the second protocol the isolates were examined with eae, stx1, stx2 and espB primers. Seventy five percent (9) of the isolates carried only stx2 gene sequence and just one isolate had both stx1 and stx2 genes. Furthermore, 2 isolates (16.66 %) possessed eae sequence and 3 isolates carried espB (25%). The hly gene was not detected in any of the isolates.
The findings of this study indicated that the Stx2 may be widespread among APEC in Iran. J.Vet.Res. 62,2:37-42,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virulence
  • Escherichia coli
  • multiplex PCR
  • stx1
  • stx2
  • eae
  • espB
  • hly