‌‌جراحات منقار در خروس‌های یک گله مادر گوشتی

نویسندگان

چکیده

جراحات منقار در خروس‌های یک گله مادر گوشتی 50‌ هفته که با جیره‌ای متفاوت از مرغان، حاوی پروتئین و انرژی پایین، تحت پرورش بودند مشاهده شد. همه خروس‌هایی که با مرغان نگهداری می‌شدند بدشکلی‌ها در منقار بالا و پایین را نشان دادند و لی خروس‌هایی که جدا از مرغان نگهداری
می‌شدند، فاقد این ضایعات بودند. دانخوری‌های مرغان با تور سیمی گالوانیزه پوشیده شده بود تا خروس‌ها نتوانند از غذای مرغان استفاده نمایند. حدود 5‌ درصد تلفات در خروس‌های دارای ضایعات منقار مشاهده شد. کاهش مشخصی در میزان جوجه‌ درآوری (23درصد) مشاهده شد، اما در
تولید تخم تغییری رخ نداد. جراحات منقار دلیل اصلی حذف خروس‌ها در گله بود. آزمایش‌های هیستوپاتولوژیک ضایعات نشان داد که اپی درمیس، لایه کراتین و بافت همبند شدیداً دچار نکروز شده‌اند. در کشت باکتریولوژیک نمونه‌ها عمدتاً استافیلوکوکوس اورئوس همولیتیک جدا شد.
آزمایش‌های هماتولوژیک افزایش ملایمی در تعداد گلبول‌های سفید خون نشان داد. به نظر
می‌رسد مورد گزارش شده در مقاله مشکلی در ارتباط با مدیریت گله باشد. یافته‌های
این گزارش برای صنعت طیور مفید می‌باشد.مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62،شماره2،36‌-33.

کلیدواژه‌ها