فعالیت لیزوزیم ماهی کپور علف‌‌خوار پس از در معرض قرارگیری به غلظت‌های تحت کشنده ارگانوفسفر، دیازینون

نویسندگان

چکیده

میزان لیزوزیم کپور علف‌خوار 155‌± 850‌ گرمی پس از در معرض قرارگیری به غلظت‌های 4‌،2‌،1‌ میلی‌گرم در لیتر دیازینون به صورت حمام و به مدت 12‌ ساعت در C؛‌2‌ ±20‌ مورد مطالعه قرار گرفته است.‌‌یک روز پس از در معرض قراگیری به دیازینون اختلاف معنی‌داری در میزان لیزوزیم بافت‌های طحال و کلیه ماهیان گروه‌های تیمار با گروه کنترل وجود نداشت(05/0p>). اما هفت روز پس از حمام با سم مذکور این میزان در تیمارهای 2‌ و 4‌ میلی‌گرم در لیتر به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل ود(05/0p<.) در ایام45،30،15 روز پس از در معرض قرارگیری ماهیان به دیازینون، میزان لیزوزیم در بافت‌های مذکور و در بین گروه‌های تیمار و کنترل فاقد اختلاف معنی‌دار بود(05/0p>.) به علاوه میزان
لیزوزیم سرم در گروه‌های تیمار در ایام یک روز پس از در معرض قرارگیری به سم مذکور به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود(05/0p<.) اما این مقادیر در زمان‌های 45‌،30‌،15‌،7‌ روز پس از حمام با سم مشابه گروه کنترل بود(05/0p>.)مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 2،52‌-49.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Lysozyme activity of grass carp (Ctenopharingodon idella) weighing 850 g were ssessed following exposing fish to various concentrations of diazinon at 1, 2 and 4mg/L provided as a bath for 12 hours at 20±2?C. Compared with the control fish there was no significant difference in levels of lysozyme in tissues of spleen and kidney of experimental fish after one day post-exposing to the toxicant (p>0.05), whilst lysozyme contents in sera
of experimental fish were significantly lower than control fish (p<0.05). After 7 day-post-exposing fish to toxicant, the lysozyme contents in both spleen and kidney of fish exposed to 2 and 4 mg/L of toxicant were significantly higher than control fish (p<0.05). Also, compared with control group, no significant difference was observed in lysozyme content in sera and tissues of kidney and spleen of experimental fish 15, 30 and 45 days post-exposure (p>0.05). These results show that diazinon at sublethal concentrations stimulate some non-specific immune defence mechanisms of grass carp through enhancing of lysozyme content in heamatopoeitic tissues and blood serum. J.Vet.Res. 62,2:49-52,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diazinon
  • Grass carp
  • Lysozyme