اثر ال- کارنیتین و پودر چربی گیاهی بر کیفیت اسپرم خروس‌ها و ‌باروری و جوجه درآوری مرغ‌های مادر گوشتی‌

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
به منظور ‌ بررسی اثر دو سطح ال-کارنیتین‌‌‌(60 و 50‌ پی.پی.ام به ترتیب در مرغ و خروس)، چربی (5/1‌ درصد) و لیزین و متیونین (3/0 ‌ درصد) جیره بر کیفیت اسپرم، باروری و جوجه درآوری آزمایشی با استفاده از گله مادر در سن 29‌ هفتگی انجام شد. کارنیتین باعث افزایش باروری نسبت به گروه شاهد شد(05/0.)p< خصوصیات تخم مرغ تحت تاثیر جیره قرار نگرفت(05/0.)p> درصد تولید تخم مرغ در هفته‌های پنجم و ششم آزمایش در گروه‌های تغذیه شده با ال–کارنیتین بالاتر از سایر گروه‌ها بود(01/0.)p< خصوصیات مربوط به اسپرم در گروه تغذیه شده با ال–کارنیتین بهبود یافت(01/0.)p< به طور کلی از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت که مصرف ال–کارنیتین در جیره گله مادر گوشتی سبب افزایش میزان باروری، درصد جوجه آوری و کیفیت اسپرم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • carnitine
  • Key words: broiler breeder
  • hatchability
  • l
  • fertility
  • sperm and semen quality