مطالعه اثرات غلظت‌های مختلف پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره بر صفات مورفولوژیک دستگاه گوارش ‌و عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این تحقیق تأثیر سطوح بالای پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و خصوصیات مورفولوژیکی روده آنها در یک آزمایش فاکتوریل3*2با دوسطح جو بدون پوشینه(صفر و 30درصد)، سه سطح آنزیم(صفر، 300 و 600 گرم در تن) و با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی از سویه آربورایکرز بررسی شد. افزایش غلظت پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن جوجه‌ها(05/0‌p<‌)‌، فراوانی خمل‌های زبانی و ارتفاع خمل‌ها را در روده کوچک کاهش داد ولی فراوانی‌انواع دیگر خمل‌ها و همچنین غدد کریپت را افزایش داد(01/0‌p<‌.) افزودن آنزیم به جیره‌های آزمایشی اثر معنی‌داری بر صفات مورد مطالعه نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش غلظت پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول درجیره برخصوصیات مرفولوژیک روده کوچک جوجه‌های گوشتی تأثیر منفی دارد، به‌طوری که می‌تواند سطح جذب را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش عملکرد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
In this study, 480 on-day-old Arbor Acres broiler chicks were used in a 2*3 factorial arrangment with 2 levels of hull-less barley (0.30%)and 3 levels of enzyme (0.300 and 600g/ton), to investigate the effect of diets containing high soluble non-starch polysaccharides (NSPs) concentrations on morphological characteristics of small intestine and performance of broilers. Increasing in concentration of soluble NSPs significantly decreased feed intake and body weight gains of broilers,(p<0.05) height and width of villi and tongue shaped villi percentage but increased other types of villi and crypt depth in small intestine (p<0.01), Enzyme supplmentation of diets had no significant effects on studied traits, results show increase in the concentration of soluble NSPs of diet causes negative effects on morphological characteristics of small intestine in broiler chicks. Therefore, it could reduce absorption surface in digestive tract, and consequently decrease broiler performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non
  • starch polysaccharides
  • Intestinal morphology
  • broiler chick
  • enzyme.