تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون ‌ BACTECو تائید نتایج آن با PCR

نویسندگان

چکیده

Abstract: Brucellosis is one of the most common zoonotic diseases in Iran. Growth of Brucella is slow and blood cultures of these bacteria are time-consuming via classical methods. We try to evaluate BACTEC 9120 system capacity in order to detect of bacteremia due to Brucella spp and to confirm isolated bacteria by PCR. Blood culture sample of 102 suspected patients evaluated by BACTEC 9120 system. They were subcultured when the machine detected their growth; if not; blind subcultures were performed on days 7, 14, 21 and 28. Forty-one of 102 suspected patients showed bactermia. Isolation rate of Brucella was 40.2%. All patients were detected by BACTEC 9120 system. All positive blood culture was detected via BACTEC 9120 and blind subcultures. No positive blood culture bottles were missed by the system. Our data obtained by using the BACTEC 9120 system indicates a more rapid detection of Brucella than conventional methods.
Key words: brucellosis, BACTEC system, blood culture.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

بروسلوز از جمله بیماری‌های شایع مشرک بین انسان و حیوان در ایران است که توسط جنس بروسلا به انسان سرایت می‌نماید. از آنجایی که در نواحی اندمیک جداسازی باکتری برای تشخیص قطعی ضروری است بر آن شدیم تا توانایی سیستم ‌ 9120 BACTECرا در ردیابی باکتریمی ناشی از بروسلا ارزیابی نموده و نتایج حاصله را نیز توسط ‌ PCRتائید نماییم. بدین ترتیب مطالعه مقطعی طراحی شد که طی آن از 102 بیمار مشکوک به بروسلوز مقدار 7 - 5 میلی لیتر خون گرفته شد و به ویالهای کشت ‌ BACTEC aerobic/fتلقیح شد. ویالها در دستگاه ‌ 9120 BACTECبه مدت 7 روز انکوبه شدند. از ویالهایی که توسط دستگاه مزبور مثبت اعلام شده بود کشت مجدد انجام شد. در مواردی که نمونه پس از 7 روز توسط ‌ BACTECمنفی اعلام می‌شد، از آنها در دروزهای 7، 21، 14 و 28 کشت مجدد انجام شد. در 41 (2/40درصد) مورد از 102 بیمار مشکوک به بروسلوز، باکتریمی توسط ‌ BACTEC ‌ردیابی شد که تمامی‌آنها توسط ‌ PCRنیز تائید شدند. مواردی که در کشت مجدد مثبت شود ولی در سیستم ‌ BACTECمنفی گزارش شود مشاهده نشد. مطالعه ما نشان می‌دهد که استفاده از سیستم ‌ BACTEC ‌نسبت به روش‌های متداول در ردیابی بروسلا روشی سریعتر می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: بروسلا، بروسلوز، سیستم BACTEC، کشت خون.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucellosis
  • BACTEC system
  • blood culture