تأثیر جیره‌های غذایی دارای کمبود کلسیم و فسفر غیر فیتاته به همراه فیتاز بر روی عملکرد رشدی، غلظت سرمی املاح و فعالیت آنزیم‌های ‌ آلانین ترانس آمیناز، آسپارتات ترانس آمیناز، لاکتات دهیدروژناز در جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

تحت یک آزمایش ‌ تأثیر فیتاز میکروبی (فیزآیم ایکس پی 5000‌) در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی بر روی عملکرد پرنده، پروتئین تام سرمی، املاح و فعالیت آنزیمی سرم )LDH ,AST ,ALT( مطالعه گردید. یک جیره رفرانس کافی از لحاظ کلسیم و فسفر غیر فیتاته (10‌ گرم در کیلوگرم کلسیم و 5‌ گرم در کیلوگرم فسفر غیرفیتاته) و دو جیره دیگر که دارای کمبود کلسیم و فسفر غیرفیتاته بودند(به ترتیب 5/8‌ گرم در کیلوگرم کلسیم و 5/3‌ گرم در کیلوگرم فسفر و 5/7‌ گرم در کیلوگرم کلسیم و 5/2‌ گرم در کیلوگرم فسفر) بدون و با آنزیم فیتاز تهیه و در اختیار جوجه های مورد آزمایش از سن یک روزه تا 21‌ روزه قرار گرفت. اگرچه جیره‌های دارای کمبود فسفر غیر فیتاته تأثیر معنی‌داری بر روی افزایش وزن بدن جوجه‌ها نداشتند(0.05p>‌)‌ این جیره‌ها باعث افزایش میزان مصرف خوراک و افزایش ضریب تبدیل غذا (0.01p<‌) در مقایسه با گروه‌های مشابه به همراه آنزیم فیتاز گردیدند. فیتاز تأثیر مثبت، اگرچه غیر معنی‌دار، بر روی‌ افزایش وزن بدن جوجه‌هایی که جیره‌های دارای کمبود شدید فسفر غیر فیتاته بودند، داشت. آنزیم باعث کاهش مصرف خوراک (0.05p<‌) و بهبودی‌ ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های دریافت کننده جیره دارای کمبود فسفر غیر فیتاته گردید(0.01p<‌) کاهش‌ فسفر غیر فیتاته جیره، باعث افزایش کلسیم سرمی (0.05p<‌) و کاهش‌ فسفر سرمی (0.05p<‌) گردید ولی‌ تأثیری بر روی منیزیوم سرمی نداشت(0.05p>‌.) فیتاز جیره باعث کاهش سطح کلسیم سرم و افزایش سطح فسفر سرم در جوجه هایی که جیره دارای کمبود فسفر غیر فیتاته بود گردید(0.05p<‌.) فعالیت آنزیم LDH تحت تأثیر‌ جیره دارای کمبود کلسیم و فسفر غیر فیتاته افزایش پیدا نمود(0.01p<‌)‌ در حالی که تأثیری در میزان فعالیت AST,ALT و همچنین مقدار پروتئین تام سرمی مشاهده نگردید(0.05p<‌)‌. فیتاز باعث کاهش فعالیت ALT ‌سرمی (0.05p<‌)شد ولی ‌تأثیری بر روی AST نداشت‌، فعالیت سرمی آنزیم LDH تحت تأثیر فیتاز افزایش بیشتری پیدا نمود(0.01p<‌.)
واژه‌های کلیدی: فیتات فوسفور،فیزیم،برویلر پرفورمانس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: An experiment was conducted to study the effect of microbial phytase (phyzyme XP5000G) supplementation in broiler chicks' diets on the performance, serum total protein (TP), minerals (Ca, Mg and P) and the serum enzyme activities (AST, ALT, LDH). A reference diet adequate in calcium and non-phytate phosphorus (10.0 gkg-1 Ca and 5 gkg-1 nPP) and two deficient diets in Ca and nPP (8.5 gkg-1Ca and 3.5 gkg-1 nPP, and 7.5 gkg-1 Ca and 2.5 gkg-1 nPP) with or without phytase (0 and 100mgkg-1) were offered to broiler chicks from 1 to 21 days of age. Although the low-nPP diets had no significant effect on body weight gain (BWG) of chicks (p>0.05) They increased (p<0.01) feed intake (FI) and feed conversion ratio (FCR) when compared to the low-nPP diet supplemented with enzyme. Phytase had a favorable effect, although non-significantly, on BWG of chicks fed very low level of nPP. Enzyme reduced the feed intake (p<0.05) and improved the FCR of Ca-nPP deficient chicks (p<0.01). The decrease in Ca-nPP content in the diet caused a significant increase in serum concentration of Ca (p< 0.05) and decrease in P concentration (p< 0.05). Low Ca-nPP diets had no influence on serum Mg concentration. Dietary phytase reduced the Ca level and increased the P level (p<0.05) of serum in chicks fed with Ca-nPP deficient diets. The activity of LDH increased (p<0.01) in response to low dietary Ca and nPP, deficient but there was no influence on serum ALT and AST activity and TP content (p>0.05). Phytase supplementation reduced serum ALT (p<0.05) and had no effect on AST (p>0.05). Serum LDH activity further increased (p<0.01) by phytase supplementation. These results demonstrated that the performance of the chicks received low levels of Ca and nPP with phytase was improved and the serum parameters were comparable to those chicks fed with normal Ca-nPP diet.
Key words: phytate phosphorus, phyzyme, broiler performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • phytate phosphorus
  • phyzyme
  • Broiler performance