بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سالمونلاو اشریشیاکلی‌های جدا شده از جوجه ها در اطراف شیراز

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
باکتری‌های سالمونلا و اشریشیاکلی جدا شده از مرغ از نظر مقاومت در برابر آنتی بیوتیک‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. 150 نمونه از پرندگان تلف شده در مرغداری‌های اطراف شیراز اخذ و برای شناسایی سالمونلا و اشریشیاکلی بر روی محیط‌های غنی کننده و اختصاصی کشت داده شدند. آزمایش سنجش حساسیت به روش انتشار از دیسک به عمل آمد و MIC ‌و MBC ‌به روش تهیه رقت‌های متوالی برای داکسی سیکلین نیز تعیین گردید.‌ ‌در این بررسی از مجموع 69 مورد جدایه، 58 مورد اشریشیاکلی و 11 مورد سالمونلا شناسایی شد. در صد مقاومت عوامل جدا شده برای تایلوزین و اریترومایسین، داکسی سیکلین، انروفلوکساسین، اکسی تتراسیکلین، و کلرامفنیکل به ترتیب صد، 7/79، 5/69، 8/76، و 6/24 تعیین شد. همچنین میزان MIC ‌برای اشریشیاکلی 8 تا 64 و برای سالمونلا 1 تا 64 میکروگرم در میلی لیتر بدست آمد. کمترین میزان مقاومت (6/24 درصد) مربوط به کلرامفنیکل بود که با توجه به مصرف انسانی آن و احتمال مقاومت متقاطع بین کلرامفنیکل و تتراسیکلین یا کلرامفنیکل و اریترومایسین، انتظار می‌رفت مقاومت در برابر این دارو بیشتر باشد. با در نظر گرفتن امکان مقاومت متقاطع در بین آنتی بیوتیک‌های یک خانواده و نیز استفاده داکسی سیکلین در صنعت طیور، نتایج بدست آمده در مورد این آنتی بیوتیک دور از انتظار نمی‌باشد.‌
واژه‌های کلیدی: مقاومت آنتی بیوتیکی، MIC، ‌داکسی سیکلین، سالمونلا، اشریشیاکلی، مرغ گوشتی.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • MIC
  • doxycycline
  • Salmonella
  • E. coli
  • Broiler Chickens