ارزیابی کمی و کیفی آلودگی لاشه‌های طیور کشتارگاه‌های صنعتی استان تهران به سالمونلا

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
لاشه طیورگوشتی به عنوان یک منبع مهم آلودگی به باکتری سالمونلا مطرح می‌باشد و تعیین فراوانی و میزان آلودگی باکتری در این فرآورده، معیاری برای ارزیابی وضعیت بهداشتی کشتارگاه وتعیین مخاطرات بهداشتی گوشت مرغ برای مصرف کنندگان محسوب می‌شود. در این مطالعه، با روش کشت مرسوم، وجود آلودگی به باکتری سالمونلادر لاشه‌های طیور کشتارگاه‌های استان تهران مشخص و به روش‌ MPNسه لوله‌ای تعداد باکتری در لاشه‌های مثبت شمارش شد. در31درصد لاشه ها، آلودگی منفی ودر69 درصد مثبت تعیین شد، براساس شاخص تعداد باکتری در لاشه میانگین تعداد، در62/73 درصد لاشه‌های مثبت 50/49، در 48/16 درصد 5/279، در60/7 درصد 2605 و در30/2درصد بیش از3300 باکتری تعیین گردید. بر پایه شاخص تعداد باکتری سالمونلا درگرم وسانتیمتر مربع مساحت لاشه، در42/93 درصد، میانگین تعداد باکتری در گرم و در سانتیمتر مربع به ‌تر تیب 054/0و 047/0، در38/4 درصد 69/1 و 41/1 و در20/2 درصد70/1 و50/1 تعیین شد.آنالیز آماری یافته‌های بدست آمده و محاسبه نسبت و میانگین نشان دادکه میانگین تعداد باکتری بر پایه شاخص‌های مختلف در لاشه‌های آلوده خیلی زیاد نیست، لیکن فراوانی آلودگی زیاد است.‌ ‌
واژه‌های کلیدی: سالمونلا، کشتارگاه، لاشه طیور، شمارش، استان تهران.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
Broiler carcasses are considered to be the major source of salmonella detection and enumeration of salmonella in this product are two criteria for evaluation of hygienic quality of the slaughterhouses and the product itself. In this study, contamination of broiler carcasses produced in poultry Industrial slaughterhouses in Tehran province was assessed using three tube MPN methods. According to our results 69 percent of the samples were salmonella positive while not detected the salmonella in the rest of samples. Enumeration of salmonella per carcass indicated that the average number of salmonella in 62/72 of salmonella positive carcasses was 49/5 and in 7/6 percent 2605 and in 16/48 percent 279/5 and in 2/3 percent upper 3300. Our results also showed that number of salmonella per per gram and cm2 of positive carcasses in 93/42 percent were 0/054 MPN /gr and 0/047 MPN/cm2 and in 4/38 percent 1/695 MPN/gr and 1/4 MPN/cm2 and in 1/5 percent upper 1/7 MPN/gr and 1/5 MPN /cm2. The statistical analysis in this study results and calculates the ratio and average indicates that the mean contamination of carcasses exanimate was low although frequency contamination was high.
Key words: Salmonella, slaughterhouse, chicken carcass, enumeration, Tehran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Slaughterhouse
  • chicken carcass
  • enumeration
  • Tehran province.