تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن aroA جدا شده از طیور مبتلا به کلی باسیلوز در ایران و مقایسه آن با سویه‌های موجود در بانک ژنی

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی

چکیده

‌ژن‌aroA یکی از ژن‌های مهم برای تولید اسید آمینه‌های آروماتیک می‌باشد و برای حیات باکتری‌ بسیار ضروری است. نشان داده شده است، که توالی ژنی aroA در باکتری‌ها متفاوت است، بنابر این هدف این مطالعه تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن aroA در سویه‌ ‌اشریشیا کلی‌ ‌بومی‌ 80: K78O برای‌ ‌مشخص کردن تفاوت‌ها بین این سویه و سویه‌های موجود در بانک ژنی اشریشیا کلی ‌80: K78O بود. برای ازدیاد ژن aroA در سویه بومی از واکنش زنجیره‌ای پلی مراز استفاده شد. محصول 1206 بازی واکنش زنجیره‌ای پلی مراز از ژل الکترو فورز استخراج و در پلاسمید‌R57pTZ همسان سازی شد و سپس توالی نوکلئوتیدی آن تعیین گردید. این توالی هم از نظر توالی نوکلئوتیدی و هم از نظر توالی اسید آمینه‌ای با سویه‌‌های موجود در بانک ژنی مقایسه شد. نتایج نشان داد که توالی در ژن aroA اشریشیا کلی‌ ‌بومی با سویه‌های اشریشیا کلی‌ ‌موجود در بانک ژنی از لحاظ 2 اسید آمینه تفاوت دارد، که به ترتیب عبارتند از‌ ‌از اسیدآمینه سی و نهم سویه‌های موجود در بانک ژنی که ترئونین (Threonine) است و به جای آن در سویه بومی ایزولوسین ((Isoleucine قرار گرفته و دیگری اسیدآمینه دویست و چهلم که به جای اسید گلوتامیک ((Glutamic acidدر سویه‌های موجود در بانک ژنی، گلیسین ((Glycine در سویه بومی نشسته است. دانستن این تفاوت‌ها برای انجام روش‌های مولکولی، طراحی آغازگرهای مختلف و تحقیقات بعدی مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AROA GENE SEQUENCING OF NATIVE ESCHERICHIA COLI O78: K80 ISOLATED FROM AVIAN COLIBACILLOSIS IN IRAN

نویسندگان [English]

  • Bahar Nayeri Fasaei
  • Taghi Zahraei Salehi
  • Hassan Tadjbakhsh
چکیده [English]

aroA is an important gene which produces aromatic amino acids essential for bacterial life. The sequence of this gene was shown to be different in bacteria, so the purpose of this study was sequencing of aroA gene in native E. coli O78: K80 to determine the putative differences between this strain and other E. coli O78: K80 strains in gene bank. PCR was used to amplify aroA gene in native E. coli O78: K80. The amplified 1.206 kb PCR product was extracted from Agaros gel, ligated in pTZ57R and sequenced. Blast analysis showed that aroA sequence in native E. coli is different from already submitted homolog gene in Gene Bank. Two amino acids were shown to be different from those already found in other E. coli strains. This different amino acids are Isoleucine and Glycine instead of 39th Threonine and 240th Glutamic acid, respectively. Knowing these differences are important for doing molecular techniques, designing primers and future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aroA gene
  • E. coli
  • Iran
  • sequencing