دوره و شماره: دوره 64، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 90-184 (258 مجله تحقیقات دامپزشکی) 
9. تشخیص ویروس زبان آبی توسط روش‌ RT- PCR در گوسفند

سیدمحمود عظیمی؛ هادی کیوانفر؛ همایون مهروانی