بررسی مقدماتی میزان آلودگی کریپتوسپوریدیا یی گوارشی در بره‌ها و گوساله‌ها در شهرستان آمل– ایران

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

2 دانشکده پزشکی

3 آزاد

چکیده

‌‌کریپتوسپوریدیوم یک انگل تک یاخته‌ای شایع روده‌ای است که طیف وسیعی از میزبان‌های مهره‌دار را آلوده می‌نماید. در انسان‌ها و دیگر پستانداران این انگل به‌عنوان یک عامل بیماریزای مشخص در بروز اسهال‌های شدید و حاد می‌باشد. در این تحقیق نمونه‌های دامی (مدفوع) درطی ‌چهار فصل بهار، تا بستان، پائیز و زمستان سال 1374، از 708 راس بره (از بدو تولد تا سه ماهگی) و 713 راس گوساله (از بدو تولد تا شش ماهگی) در شهر ستان آمل جمع آوری گردید. نمونه‌های مدفوع پس ازرنگ آمیزی به روش ذیل – نلسون تغییر شکل یا فته آزمایش شده اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که 29 نمونه مدفوع بره (09/4درصد) و 28 نمونه مدفوع گوساله (92/3‌ درصد) از لحاظ آلودگی مثبت بوده‌اند. همچنین درفصل زمستان میزان آلودگی بیشتر از سایر فصول بوده است (6/4درصد.) با توجه به اینکه این مطالعه برروی دام‌های فاقد نشانی‌های درمانگاهی صورت گرفته است، بنابراین انگل کریپتوسپوریدیوم می‌تواند یک خطر بالقوه در جهت انتشارآلودگی به انسان و نهایتا ًبهداشت عمومی جامعه با شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRIMARY RESEARCH ON GASTRO -INTESTINAL CRYPTOSPORIDIUM INCIDENCE RATE IN LAMBS AND CALVES IN AMOL CITY,IRAN

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Vahedi 1
  • Abdol Hossein Dalimi Asl 2
  • Mehran Saadat 3
1
2
3
چکیده [English]

Cryptosporidium is an ubiqutous enteric protozoan parasite that infects a wide range of vertebrate hosts. In humans and many other mammals, cryptosporidium is recognized as a significant pathogen primarily as a cause of acute, severe diarrheal illness. At this investigation animal samples (stool) were collected from 708 heads of lambs (in the beginning of the birth to three months) and 713 heads of calves (in the beginning of the birth to six months) in spring, summer, autumn and winter seasons at amol city in 1374. the samples were examinated after staining using modified zihil - nelson technique. Results showed, 29 samples of lambs (4.09%) and 28 samples of calves (3.92%) were positive. also in winter season infestation rate was higher than the other seasons (4.65%).whereas infestation rate in animals without clinical signs is high, so this subject is a important problems for public health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amol
  • calves
  • cryptosporidium
  • Iran
  • lambs