تشخیص ویروس زبان آبی توسط روش‌ RT- PCR در گوسفند

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

2 دانشکده دامپزشکی

3 موسسه تحقیقات واکسن و سر م سازی رازی

چکیده

طی سال 87-1386تعداد 120 نمونه خون از گوسفندانی که دارای علائم بالینی مشکوک به زبان آبی بودند،اخذ گردید.نمونه‌ها از کانون‌هایکه از نظر سرولوژیک وجود ویروس در آنها اثبات شده بودجمع آوری گردید. پس از جدا سازی سرم، توسط الیزای رقابتی آنتی بادی ضد آنتی ژن ‌7VP در آنها رد یابی گردید. کل ژن‌ 7S بطول‌ bp1156توسط RT- PCR one step وبا استفاده ازدو زوج پرایمر اختصاصی مکمل انتهای3َ و 5َ قطعه مذبور تکثیر یافت. در تعدادقابل توجهی از نمونه‌ها باند‌ bp1156بشکل ضعیف یا غیر واضح مشاهده شد.برای رفع این مشکل از آزمایش ‌ nested-PCR با بکار گیری پرایمرهای داخلی ژن ‌7S استفاده گردید.باند حاصل قطعه‌ای بطول‌ bp769 بود.به این وسیله علاوه بر تایید نتایج ‌ PCRاول حساسیت شناسای ویروس افزایش یافت.از بین نمونه‌های مورد آزمایش، 41 مورد (2/34 درصد) از نظروجود آنتی بادی ضد گروه سرمی زبان آبی، ‌23‌مورد(2/19درصد) از نظر ‌ nPCR ،12 مورد (10 درصد) از نظر الیزا و ‌ nPCR مثبت و 56مورد (46.6درصد) از نظر الیزا و nPCR منفی تشخیص داده شدند. این مطالعه اولین گزارش در خصوص بکارگیری RT-PCR جهت شناسایی ویروس زبان آبی در ایران است.از RT- PCR و nested PCR به عنوان یک روش بسیار حساس مولکولی جهت شناسایی ویروس زبان آبی در نمونه‌های خون می‌توان بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BLUETONGUE VIRUS DETECTION IN SHEEP BY RT-PCR

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmood Azimi 1
  • Hadi Keyvanfar 2
  • Humayoon Mahravani 3
چکیده [English]

During 1387-86, total number of 120 blood samples gathered from sheep with bluetongue-like clinical sign. The samples collected from seropositive regions .After separating serum, they were evaluated by competitive ELISA for detecting Ab against VP7 antigen. The full length of S7 gene (1156 bp) amplified by one step RT-PCR .In this method two sets specific primers, targeting 3? and 5?ends of S7 segment, were applied. For confirmation of PCR products in first amplification, nested-PCR was used. By using internal primers the most samples which displayed weak S7 band, produced a sharp and specific internal band (769 bp).By this method the sensitivity of virus detection dramatically increased .Among the blood samples, the number of BTV serogroup positive, nPCR positive, both BTV serogroup and nPCR positive and both BTV serogroup and nPCR negative cases were determined, 41(34.8%), 23(19.2%), 12(10%) and 56(46.6%) respectively. This is the first report about using RT-PCR for BTV detection in Iran. RT-PCR and nPCR molecular technique can be used as a very sensitive and reliable method for BTV detection in blood samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bluetongue virus
  • C-ELISA
  • nested PCR
  • RT - PCR
  • RT-PCR