تأثیر عفونت تجربی کوکسیدیایی بر ایمنی سلولی حاصل از واکسیناسیون نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی ‌

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی

چکیده

با هدف بررسی اثرتضعیف ایمنی احتمالی عفونت کوکسیدیایی بر ایمنی سلولی جوجه‌های گوشتی، 640قطعه جوجه گوشتی یک روزه از جنس نر سویه تجاری راس 208بطور تصادفی به 4گروه 160 قطعه‌ای(هر یک شامل4تکرار 40 تایی)تقسیم شدند. گروه شاهد منفی تا انتهای آزمایش چالش نشده باقی ماند، در حالی‌که 3 گروه دیگر مخلوطی از آیمریا آسروولینا و آیمریا ماکزیما را در غالب دوز‌های بالا، متوسط و پایین در سن 15 روزگی در یافت کردند. برای ارزیابی فعالیت سیستم ایمنی سلولی پرنده از آزمایش ممانعت از مهاجرت ماکروفاژMIF(‌) استفاده شد.و به همین منظور خونگیری در سنین 15،22و36 روزگی انجام شد. در سن 15 روزگی(قبل ازچالش) اختلاف معنی‌داری در میزان MIF بین گروه‌های مختلف، دیده نشد(05/0>‌.)p در سنین22و 36روزگی (1و3هفته پس از چالش) اختلاف معنی‌داری در میزان MIF بین گروه چالش شده با دوز بالا وشاهد منفی مشاهده گردید(05/0p<‌‌.) بر اساس این مطالعه مشخص گردید که آلودگی به عفونت کوکسیدیایی با دوز بالا در جوجه‌های گوشتی موجب تضعیف ایمنی سلولی اختصاصی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF EXPERIMENTAL COCCIDIAL INFECTION ON CELLULAR IMMUNITY INDUCED BY NEWCASTLE DISEASE VACCINATION IN BROILERS

نویسندگان [English]

  • Bahram Shojadoost
  • Farhid Hemmat Zade
  • Jalal Gholami Seyed Kalaee
  • Sadegh Rahbari
  • Mohammad Taheri
چکیده [English]

In order to evaluate the possible immunosuppressive effects of coccidial infection on Cell Mediated Immunity (CMI) of broiler chickens, 640 Ross male day old broiler chicks were randomly divided into 4 equal groups of 160 (each consist of 4 replicates of 40). The negative control group remained unchallenged, while the other three groups challenged with 3 different levels of high, medium and low doses of mixed inoculums of E.acervulina and E.maxima at 15 days of age. For the assessment of CMI, Macrophage Migration Inhibition (MIF) test was performed. For this purpose blood samples were collected at 15, 22, 36 days of age. No significant difference was observed among MIF of different groups at 15 days of age (p> 0.05) . At 22 and 36 days of age a significant difference observed among MIF of high dose and control groups (p<0.05). According to the results, it can be concluded that severe coccidial infection may compromise specific CMI activity in broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • cellular
  • coccidiosis
  • Immunity