ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی Zataria multiflora(‌)‌ ‌بر میزان تفریخ تخم قزل آلای رنگین کمان)Oncorhynchus mykiss( ‌و درصد بقاء لارو آن در مقایسه با آب اکسیژنه و مالاشیت گرین

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشکده علوم پایه

چکیده

به منظور ارزیابی اسانس آویشن شیرازیو آب ا کسیژنه درکنترل آلودگی‌های ناشی از میکروارگانیسم‌ها در شرائط کارگاهی پرورش قزل آلای رنگین کمان، استحصال تخمک و اسپرم از ماهیان مولد 5-4 ساله مطابق روش معمول کارگاهی صورت گرفت. میزان بقاء تخم‌های حاصله تا مرحله تفریخ تخم‌ها و نیز میزان بقاء لارو تا وزن2/1-1 گرم، تحت تاثیر تیمارهای اسانس آویشن به میزانmg/L 70 به مدت 30 دقیقه شستشوی روزانه با سه تکرار، و آب اکسیژنه با غلظت mg/L500 به مدت 35 دقیقه شستشوی روزانه با سه تکرارمورد سنجش قرار گرفت. مدت زمان تیمار آب اکسیژنه در طی ایام 140 - 70 درجه روز به 5 دقیقه کاهش یافت. گروه کنترل مثبت در معرض mg/L2 مالاشیت گرین به مدت 20 دقیقه شستشوی روزانه قرار گرفت و گروه کنترل منفی (شاهد) بدون هر گونه مداخله دارویی به کار گرفته شد. در این مطالعه میزان فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده قبل و بعد از به کارگیری تیمارهای مذکور، شاملدمای 12-5/12‌‌ درجه سانتیگراد، اکسیژنmg/L 9-8، دی اکسید کربنmg/L 2±7، آمونیاک کمتر از mg/L1درصد و درجه سختی mg/L170 بوده است. نتایج حاصله نشان داد که میزان تلفات تخم تا مرحله چشم زدگی، در گروه شاهد به طورمعنی‌داری بیشتر از تیمارهای مورد آزمایش بود (05/0‌p<‌.)‌به علاوه میزان تلفات در تیمار آویشن به طور معنی‌داری بیشتر از آب اکسیژنه و مالاشیت گرین بود (05/0p<‌.) همچنین میزان تلفات تخم بین تیمارهای آب اکسیژنه و مالاشیت گرین تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0‌p>‌.) نتایج تلفات تخم از مرحله چشم زدگی تا تفریخ تخم نشان داد که 1) میزان تلفات گروه‌های تیمار به طور معنی‌داری کمتر از گروه‌های شاهد بوده است (05/0p<.) 2) میزان تلفات در گروه تیمار آویشن در مقایسه با تیمارهای آب اکسیژنه و مالاشیت گرین، به طور معنی‌داری بیشتر بوده است (05/0p<.) 3) میزان تلفات درگروه تیمار آب اکسیژ نه به طور معنی‌داری کمتر از گروه تیمار مالاشیت گرین بوده است (05/0p<‌.) نتایج تلفات لارو تا وزن2 /1-1 گرم نشان داد که میزان تلفات لارو در گروه‌های تیمار آویشن و شاهد، بطور معنی‌داری بیشتر از گروه‌های تیمار آب اکسیژنه و مالاشیت گرین بوده است (05/0p<‌.) نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که اگر چه استفاده از اسانس آویشن شیرازی، به میزان70 میلی گرم در لیتر، موجب بقاء تخم و افزایش درصد تفریخ و بازماندگی لاروها تا وزن یک گرمی گردید، اما قابل رقابت با آب اکسیژنه و مالاشیت گرین نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF ZATARIA MULTIFLORA ESSENTIAL OIL ON RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) EGG HATCHABILITY AND SURVIVAL OF LARVAE COMPARED WITH HYDROGEN PEROXIDE AND MALACHITE GREEN

نویسندگان [English]

  • Mehdi Soltani 1
  • Mehdi Esfandiary 2
  • Suheyla Khazraeenia 1
  • Mir Masood Sajadi 3
1
2
3
چکیده [English]

Zataria multiflora essential oil, hydrogen peroxide(H2o2) and malachite green (MG) were used to assess their effects on rainbow trout egg hatchability and survival of larvae up to 1-1.2 g body weight using spring water at 12.5 °C, dissovled oxygen 8-9 mg/L, carbon dioxide 7±2 mg/L, ammunia <0.01 and total hardness about 170 mg/L . Zataria was used at 70 mg/L for 30 minutes per day , at 500 mg/L for 35 minutes per day with a reducing in the time treatment to 5 minutes during 70-140 degree-day and MG as the positive control at 2mg/L for 20 minutes per day. Normal control without any treatment was also included. Each treatment trial was provided in three replicates. The treatment trials started 36 hours post-incubation and were continued until the eyed-egg stage. The obtained results showed that the mortality level in normal control was significantly higher than other groups (p<0.05). Also, the mortality rate in eggs treated with Zataria was significantly higher than both MG and H2o2 groups (p<0.05). No significant different was seen between MG and H2o2 groups until the eyed-egg stage (p>0.05). Level of mortality in egg treated with Zataria was significantly higher than MG from eyed-egg stage until the hatching stage (p<0.05). In addition, the mortality rate of the produced larvae kept to 1-1.2 g body weight was significantly higher in both Zataria group and normal control groups than other two groups (p<0.05), while no significant difference was seen in weight of the produced larvae among all examined groups (p>0.05).The results showed that use of Zataria at 70 mg/L is incomparable with H2o2 and MG , although it is able to significantly improve the survival rate of rainbow trout eggs and larvae during incubation period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hatchability
  • hydrogen peroxide
  • malachite green.
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • Zataria multiflora