تاثیر استفاده از ایمپلنت نورجستومت (پروژستاژن کاشتنی) بر روی فرایند رشد فولیکولی در شتر دو کوهانه

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی

2 موسسه تحقیقات علوم دامی

چکیده

در مطالعات متعددی پروژستاژن‌ها برای کنترل رشد فولیکولی در شتر بکار گرفته شده‌اند که نتایج متناقضی به‌همراه داشته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر ایمپلنت نورجستومت بر روی فرایند رشد فولیکولی در شتر دوکوهانه بود. تعداد 8 نفر شتر ماده دوکوهانه با دامنه سنی 14- 6 سال به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. هر یک از شترهای گروه درمان برای مدت 10 روز یک ایمپلنت نورجستومت در زیر پوست پشت گوش دریافت داشتند (روز استقرار ایمپلنت نورجستومت به عنوان روز صفر مطالعه در نظر گرفته شد.) شترهای گروه کنترل (تعداد 4 نفر) هیچ درمانی دریافت نکردند. معاینه روزانه تخمدان شترهای مورد مطالعه بوسیله دستگاه سونوگرافی مجهز به پروب خطی 5 مگاهرتز انجام گردید. فولیکول در حال رشد زمانی بالغ در نظر گرفته شد که در دامنه 17-13 میلی متر قرار داشت. در هر دو گروه آزمایشی یکی از دام‌ها دارای یک فولیکول پایدار بوده و در روز 7-6 مطالعه موج جدید فولیکولی در آنها آغاز گردید. فولیکول رشد یافته از موج جدید فولیکولی تا روز 10 مطالعه به اندازه بالغ نرسید. در هر دو گروه آزمایشی یکی از دام‌ها دارای یک فولیکول در حال رشد بود که این فولیکول در پایان مطالعه به اندازه فولیکول بالغ رسید. در هر دو گروه آزمایشی در یکی از دام‌ها در طول مطالعه یک فولیکول در حال تحلیل و یک فولیکول در حال رشد مشاهده شد که در طول 10 روز حضور ایمپلنت به اندازه بالغ رسید. یکی از شترهای گروه کنترل دارای یک فولیکول پایدار بود و موج جدید فولیکولی در روز 9 مطالعه آغاز شد. یکی از شترهای گروه درمان دارای یک فولیکول پایدار و یک فولیکول در حال رشد بود که فولیکول در حال رشد در فاصله روزهای 9 و 10 آزمایش تخمک‌گذاری کرد. بطور خلاصه، استفاده از یک ایمپلنت نورجستومت به مدت 10 روز‌ نمی تواند در تنظیم رشد فولیکول‌های تخمدانی در شتر دوکوهانه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF NORGESTOMET IMPLANT ON FOLLICLE DEVELOPMENT IN BACTRIAN CAMEL

نویسندگان [English]

  • Darab Nikjou 1
  • Amir Niasari Naslaji 1
  • Asghar Moghiseh 1
  • Kamal Razavi 2
چکیده [English]

Progestagens have been used in order to control follide wave dynamics in camelids, however, the results are contra versial.The purpose of this study was to investigate the effect of single norgestomet implant on ovarian follicle development in Bactrian camel. Bactrian camels (n=8; 6-14 years old) were assigned randomly to two groups. Norgestomet treated group (n=4) received one implant of norgestomet under the skin of ear for 10 days (Day 0= Day of implant insertion). Camels in Control group (n=4) did not receive any treatment. Daily ultrasound examination using trans-rectal linear probe was conducted to determine ovarian follicle status. Mature follicle was defined as a growing follicle at the size of 13-17 mm in diameter. In both groups, there was a female with a persistent follicle throughout the experiment and a new emergence of follicle wave on Day 6-7 of the experiment. The latter follicle did not reach mature size on Day 10 of experiment. In both groups, there was a female with growing follicle during the experiment that became at the range of mature size at the termination of study. In both groups, there was a female with a regressing follicle throughout the experiment and a growing follicle which become mature during 10 days of treatment. One female in Control group had a persistent follicle throughout the experiment and a new emergence on Day 9. One female in Norgestomet treated group, had a persistent follicle during experiment and a growing follicle that ovulated spontaneously between Days 9 and 10 of experiment. In conclusion, single Norgestomet implant for 10 days does not regulate ovarian follicle development in Bactrian camel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bactrian camel.
  • Follicular development
  • norgestomet implant