بررسی میزان تغییرات لیزوزیم، ایمنوگلبولین، گلبول‌ها و هماتوکریت خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان به دنبال عفونت تجربی با آئروموناس هیدروفیلای بیماریزا

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی

چکیده

بمنظور بررسی میزان تغییرات اجزای سرم و خون ماهی قزل آلای رنگین کمان به دنبال عفونت تجربی با باکتری آئروموناس هیدروفیلای بیماریزا، عامل بیماری سپتی سمی هموراژیک در ماهیها، تعداد 105، 106، 107 ‌ ‌از این باکتری به ترتیب به سه گروه آزمایشی مجزا که هر گروه شامل 10 ماهی قزل آلای رنگین کمان بود به روش داخل صفاقی تزریق شد. یک گروه بعنوان شاهد با همان تعداد ماهی با تزریق سرم فیزیولوژی مورد استفاده قرار گرفت. پس از ظاهر شدن علائم بیماری در ماهی‌ها، نمونه گیری از مخاط پوست وخون انجام شد. میزان لیزوزیم و ایمنوگلبولین‌های ضد آئروموناس هیدروفیلا در پوست و سرم خون بترتیب بروش الیزا و پلیت همچنین میزان هماتوکریت و شمارش کل گلبول‌های سفید/ قرمز خون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد میزان لیزوزیم موجود در مخاط پوست و سرم خون در مقایسه با گروه شاهد از تفاوت معنی‌داری برخوردار می‌باشد(05/0‌p<‌.) میزان لیزوزیم سرم بطور معنی‌داری در گروه شاهد و گروه‌های آزمایشی از لیزوزیم مخاط بیشتر بود. در مقایسه میزان ایمنوگلبولین‌های مخاط پوست با شاهد اختلاف معنی‌دار مشاهده نگردید لیکن ایمنوگلبولین گروه‌های 2 و 3 بطور معنی داری از گروه شاهد بیشتر بود. اختلاف معنی داری در تعداد گلبولهای قرمز و گلبول‌های سفید بین گروه‌های آزمایشی و شاهد مشاهده شد. همچنین در صد هماتوکریت بین گروه‌های آزمایشی و گروه شاهد دارای تفاوت معنی‌داری بود. عفونت ناشی از باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی قزل آلای رنگین کمان باعث افزایش لیزوزیم سرم و مخاط، افزایش ایمنوگلبولین‌های سرم، کاهش هماتوکریت و گلبول‌های قرمز خون می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF LYSOZYME, IMMUNOGLOBULIN, BLOOD CELL AND HEMATOCRIT CHANGES FOLLOWING EXPERIMENTAL INFECTION WITH A PATHOGENIC AEROMONAS HYDROPHILA IN RAINBOW TROUT

نویسندگان [English]

  • Hadi Tavakoli
  • Mustafa Akhlaghi
چکیده [English]

In order to determine the changes in serum and blood factors of rainbow trout following experimental infection with a pathogenic Aeromonas hydrophila, the cause of haemorrhagic septicemia in fish, three groups of rainbow trout (10 fish in each group) were injected intraperitoneally with 105, 106 and 107 of this bacteria respectively. The same number of fish in a control group were injected similarly with physiologic saline. After the appearance of clinical symptoms of haemorrhagic septicemia in fish, samples from skin mucus and blood of the fish were collected in order to determine lysozyme, anti- Aeromonas hydrophila immunoglobulins (measured by plate method and ELISA respectively), total white and red blood cells( WBC/RBC). Results showed that the lysozyme level in skin mucus and sera was significantely higher than the control group (p<0.05) while the immunoglobulin level of skin mucus of experimentally challenged fish was not significantely higher than that of control group except that of the group 2 and 3 of the experimental fish. WBC/RBC and hematocrit of the experimentally challenged rainbow trout were significantely higher than the control. Thus infection of rainbow trout with Aeromonas hydrophila increases the level of mucus and serum lysozyme, serum immunoglobulins, decreases RBC count and heamatocrit percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Blood cells
  • Immunoglobulin
  • Lysozyme
  • Rainbow trout