بررسی کشتارگاهی میزان شیوع آلودگی به ویروس لوکوز آنزئوتیک گاو و اختلالات بالینی، هماتولوژیک و فلوسایتومتریک همراه در گاوهای هلشتاین در تهران

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی

چکیده

ویروس لوکوز گاوی، رتروویروسی هست که بصورت اولیه نسوج لمفاوی گاو را درگیر می کند. به منظور مشخص نمودن وضعیت آلودگی با این ویروس در گاوها و تاثیر آن روی برخی شاخص‌های بالینی، هماتولوژیک و فلوسایتومتریک، این تحقیق، روی 197 راس گاو هلشتاین ذبحی در یک کشتارگاه صنعتی در تهران انجام گرفت. نتیجه انجام آزمون الایزا‌51gp روی نمونه های سرمی اخذ شده از دام های مذکور، حاکی از واکنش سرمی مثبت در 3/22درصد از گاوهای مورد این مطالعه بود. تنظیم یافته ها بر پایه سن، نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین میزان آلودگی به این ویروس و افزایش سن وجود دارد (005/0‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ABATTOIR SURVEY ON PREVALENCE OF ENZOOTIC BOVINE LEUKOSIS VIRUS INFECTION AND ASSOCIATED CLINICAL, HAEMATOLOGICAL AND FLOW CYTOMETRIC FINDINGS IN HOLESTEIN CATTLE IN TEHRAN

نویسندگان [English]

 • Mohammad Tooloei
 • Taghi Taghi pour Bazargani
 • GholamReza Nikbakht Broujeni
 • Zuhreh Khaki
 • Saeid Bokaei
 • Iradj Ashrafei
چکیده [English]

Bovine leukosis virus (BLV) is a retrovirus that primarily affects lymphoid tissue of cattle. To determine the seroprevalence of Enzootic Bovine Leukosis Virus infection and its effects on some clinical, hematological and flow cytometric indications, this study was conducted on 197 Holstein cattle slaughtered in an abattoir in Tehran province. ELISA gp51 test of the obtained serums of the animals showed that the mean of infection rates was 22.3%. Age arrangement of the relative frequencies of the infection showed a significant correlation between EBLV infection and age increasing (0.001

کلیدواژه‌ها [English]

 • bovine leukosis virus
 • ELISA
 • flow cytometriy
 • Hematology
 • Holstein cattle