مقایسه مصرف اختیاری قابلیت هضم مواد مغذی شیر میش و یک ترکیب تجاری جایگزین شیر و اثرات آنها بر عملکرد بره های شیر خوار نژاد الاق.

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

زود از شیرگیری و پرورش بره ها با جایگزین شیر عمل مهمی در افزایش بازده گله دار است. دو آزمایش به منظور مقایسه مصرف اختیاری و قابلیت هضم مواد مغذی شیر میش و جایگزین شیر تجارتی و اثرات تغذیه آنها بر میزان رشد، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بره های شیر خوار انجام گرفت. در آزمایش اول 8 راس (2 گروه 4 راس) بره نر 31 تا 34 روزه به مدت 14 روز و در آزمایش دوم 30 راس (2 گروه 15 راسی) بره نر1±3 روزه نژاد دالاق در داخل قفس های انفرادی به مدت 90 روز نگهداری شدند. در هر دو آزمایش یک گروه از بره ها با شیر میش و گروه دیگر باجایگزین شیر تغذیه شدند. در آزمایش اول میانگین ماده خشک مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی،قابلیت هضم ماده خشک، چربی خام و پروتئین خام بین بره ها تغذیه شده با شیر میش و جایگزین شیر اختلاف آماری معنی داری داشتند(p< 0.01). در آزمایش دوم میانگین افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بره های تغذیه شده با شیر میش و جایگزین شیر تفاوت آماری نداشت(p>0.05).آین آزمایش ها نشان دادند که تغذیه بره های شیر خوار باجایگزین شیر در مقایسه باشیر میش هیچ گونه اختلافی در رشد مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF VOLUNTARY INTAKE, DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS OF THE EWE MILK AND A COMMERCIAL MILK REPLACER AND THEIR EFFECTS ON PERFORMANCE IN DALAGH BREED SUCKLING LAMBS

نویسندگان [English]

  • Ashour Mohammad Gharehbash 1
  • Taghi Ghoorchi 1
  • Saeid Hassani 1
  • Nor Mohammad Torbati Nejad 1
  • Hormuz Mansuri 2
چکیده [English]

Early weanling and rearing of lambs on milk replacer is an important act to increasing flock productivity. Two experiments were carried out to compare the voluntary intake and nutrients digestibility ewe milk and commercial milk replacer and their feeding effects on the growth rate, feed intake and feed efficiency of suckling lambs. In experiment 1, eight lambs (two 4-lamb groups) at 31 to 34 days of age for 14 days and in experiment 2, thirty (two15-lamb groups) Dalagh breed male lambs at 3±1 days of age for 90 days were reared in individual cages. In both the experiments, one group was fed with ewe milk and the other one with milk replacer. In experiment 1, the average of dry matter intake per Kg metabolic weight, dry matter, crude protein and crude fat digestibility of lambs which were fed with those which were fed with ewe milk and milk replacer had statistically significant difference (p< 0.01). In experiment 2, the average of daily weight gain, dry matter intake and feed efficiency of lambs fed with ewe milk and milk replacer did not have statistically significant differences (p>0.05). These experiments showed that suckling lambs fed with milk replacer in comparison with those fed with ewe milk; did not have any difference in growth, feed intake and feed efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dalagh breed
  • digestibility
  • milk replacer
  • Suckling lambs