جستجوی سرولوژیکی عفونت به سالمونلا انتریتیدیس در گله‌های طیور صنعتی ایران

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی

چکیده

سالمونلا انتریتیدیس هم اکنون سروتیپ غالب در بین سالمونلاهای جدا شده از انسان و طیور می‌باشد. گوشت و تخم مرغ دو منبع مهم عفونت سالمونلا انتریتیدیس برای انسان هستند. این مطالعه برای ردیابی آلودگی گله‌های صنعتی طیور به سالمونلا انتریتیدیس با استفاده از روش‌های سرولوژیک انجام پذیرفت. تعداد 8208 نمونه سرمی از 171 گله طیور صنتعتی کشور (پولت، تخمگذار تجاری، مادرگوشتی، مادر تخمگذار، گوشتی، اجداد گوشتی) تهیه شدند و با استفاده از آزمایش آگلوتیناسیون روی لام و الیزا مورد مطالعه قرار گرفتند. کلیه نمونه‌ها در آزمایش آگلوتیناسیون منفی بودند ولی حدود 45 درصد از کل نمونه‌ها (مربوط به 112 گله)، در آزمایش الیزا جضور آنتی بادی علیه سالمونلا انتریتیدیس را نشان دادند. البته تیتر‌های آنتی بادی جستجو شده توسط الیزا در این مطالعه بین 590/0- 476/0 بود که در سطح پائینی است و نشان از ارزش الیزا در مقابل آزمایش آگلوتیناسیون را دارد. مثبت بودن حدود 45 درصد نمونه‌ها نشان از آلودگی گله‌های طیور حداقل در یک مقطع از دوره پرورش گله به سالمونلا انتریتیدیس می‌باشد.نتایج این مطالعه که برای اولین بار به این گستردگی در ایران انجام گرفته است برای تعیین میزان درگیری طیور صنعتی کشور با سالمونلا انتریتیدیس و برنامه ریزی یرای کنترل آن می‌تواند حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SEROLOGIC PROFILE OF SALMONELLA ENTERITIDIS IN POULTRY FLOCKS OF IRAN

نویسندگان [English]

  • Ramin Akbarian
  • Seyed mostafa Peighambari
  • Abbas Barin
چکیده [English]

Salmonella Enteritidis (SE) is frequently isolated from poultry and humans. Chicken meat and egg are two important sources of SE infection for humans. This study was conducted to detect the SE infection in Iranian poultry farms using serological methods. A number of 8208 serum samples were provided from 171 poultry flocks (pullet, commercial layer, broiler breeder, layer breeder, grandparent breeder, and broiler) and were analyzed by rapid slide agglutination test (RSA) and ELISA. All samples were negative in RSA but ~ 45%l of samples (from 112 flocks) contained anti-SE antibody in ELISA. The titres ranged 0.476-0.590, which were at low level and showed the value of ELISA vs. RSA. The results indicated that the poultry flocks had been infected with SE at least once during the course of production. This is the first comprehensive study, at this sample size, in Iran regarding the serologic profile of SE in poultry flocks and its findings are very important for poultry industry and the control strategy for SE infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELISA
  • Iran
  • Poultry
  • rapid slid agglutination
  • Salmonella Enteritidis