شناسایی مولکولی عوامل مایکوپلاسمایی ‌در موارد مشکوک به پلوروپنومونی واگیر بزان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

چکیده

پلوروپنومونی واگیر بزان از مهمترین عفونت‌های شایع در منطقه خاورمیانه است. تا کنون گزارشی از شناسایی و جدا سازی گونه‌های درگیر در ایران وجودندارد. . هدف از این مطالعه، جداسازی وشناسایی مولکولی عوامل مایکوپلاسمایی موارد مشکوک به این بیماری در گله‌های بزمی باشد. مجموع 100نمونه ریه از 20 گله مشکوک به پلوروپنومونی، از کشتارگاه‌هایی در نزدیکی کرمانشاه، در طول سال1386-1384جمع آوری وبه آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل شدند. ضایعات ماکروسکوپی شامل هپاتیزایسیون ریوی با زخم‌های خاکستری و سفید(جامد شدن) و ظاهر منقوط و فیبرینی و یا بدون فیبرین بودند. نمونه‌ها در محیط کشت PPLO براث و آگار کشت داده شدند. پس از پاساژهای متعدد، از 4گله مشکوک، تک کلونی تخم مرغی شکل مایکوپلاسما جداشد(2/22درصد.) سپس DNA نمونه‌ها به روش فنل–کلروفورم استخراج شدند و تحت واکنش PCR با استفاده از پرایمر اختصاصی جنس قرار گرفتند. علاوه بر 4 نمونه مثبت قبلی در کشت، نمونه‌های 5 گله دیگر آلودگی به جنس مایکوپلاسما رادر واکنش‌ PCR نشان دادند(45درصد.) ‌بررسی نمونه‌هادر واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی از نظر کلاستر مایکوییدس، گونه‌های کاپری کولوم کاپری پنومونیه ومایکوئیدس مایکوئیدس کلونی بزرگ در کنارگونه آگالاکتیه(به عنوان کنترل منفی) نشان داد که آلودگی به این گونه‌ها وجود ندارد. با این وجود اعلام وضعیت عاری بودن گله‌های بز در ایران، ازنظر ابتلا به پلوروپنومونی واگیر نیازمند تحقیقات وسیعتر و مطالعه تعداد نمونه‌های بیشتر در آینده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MOLECULAR IDENTIFICATION OF MYCOPLASMA AGENTS IN SUSPECTED CONTAGIOUS CAPRINE PLEUROPNEUMONIA

نویسندگان [English]

  • Zahra Nikousefat 1
  • Nahid Atyabi 1
  • Seyed Ali Pourbakhsh 2
  • Mostafa Peyghambari 1
  • Gholam Reza Afshari 1
چکیده [English]

Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) is one of the common infections in the middle east regions. So far, there has not been received any report about isolation and identification of these agents in Iran. The aim of this study is to diagnose and isolate mycoplasma agents in suspected goat flocks. Total of 100 pneumonic lung specimen from 20 CCPP suspected flocks were collected from abbatoirs close to Kermanshah during 1384-1386 and had been sent to Microbiology Lab. Gross lesions showed hepatization with grey and white lesions (consolidation) and motley appearance with or without fibrin. The minced tissue were inoculated to PPLO broth agar. After multiple passages, typical mycoplasma colony was isolated from 4 flocks (22/2%). Mycoplasma DNA was also extracted based on phenol- chloroform method and subjected to generic PCR with specific primers. In addition to the perivious positive samples from tissue culture, 5other flocks also showed contamination with Mycoplasma organisms in PCR tests(45%). Then, the samples were determined for Mycoplasma mycoides cluster infection, M. capricolum capripneumonia and M. mycoides mycoides (L. C), using M. agalactia as negative control, with specific primers in PCR, there has showed no contamination to these strains. However, to declare "free status " from CCPP in goat flocks requires more developed researches and much more samples in further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Goat
  • mycoplasma capricolum capripneumonia
  • PCR
  • pleuropneumonia