شناسایی مولکولی عوامل مایکوپلاسمایی ‌در موارد مشکوک به پلوروپنومونی واگیر بزان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

چکیده

پلوروپنومونی واگیر بزان از مهمترین عفونت‌های شایع در منطقه خاورمیانه است. تا کنون گزارشی از شناسایی و جدا سازی گونه‌های درگیر در ایران وجودندارد. . هدف از این مطالعه، جداسازی وشناسایی مولکولی عوامل مایکوپلاسمایی موارد مشکوک به این بیماری در گله‌های بزمی باشد. مجموع 100نمونه ریه از 20 گله مشکوک به پلوروپنومونی، از کشتارگاه‌هایی در نزدیکی کرمانشاه، در طول سال1386-1384جمع آوری وبه آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل شدند. ضایعات ماکروسکوپی شامل هپاتیزایسیون ریوی با زخم‌های خاکستری و سفید(جامد شدن) و ظاهر منقوط و فیبرینی و یا بدون فیبرین بودند. نمونه‌ها در محیط کشت PPLO براث و آگار کشت داده شدند. پس از پاساژهای متعدد، از 4گله مشکوک، تک کلونی تخم مرغی شکل مایکوپلاسما جداشد(2/22درصد.) سپس DNA نمونه‌ها به روش فنل–کلروفورم استخراج شدند و تحت واکنش PCR با استفاده از پرایمر اختصاصی جنس قرار گرفتند. علاوه بر 4 نمونه مثبت قبلی در کشت، نمونه‌های 5 گله دیگر آلودگی به جنس مایکوپلاسما رادر واکنش‌ PCR نشان دادند(45درصد.) ‌بررسی نمونه‌هادر واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی از نظر کلاستر مایکوییدس، گونه‌های کاپری کولوم کاپری پنومونیه ومایکوئیدس مایکوئیدس کلونی بزرگ در کنارگونه آگالاکتیه(به عنوان کنترل منفی) نشان داد که آلودگی به این گونه‌ها وجود ندارد. با این وجود اعلام وضعیت عاری بودن گله‌های بز در ایران، ازنظر ابتلا به پلوروپنومونی واگیر نیازمند تحقیقات وسیعتر و مطالعه تعداد نمونه‌های بیشتر در آینده است.

کلیدواژه‌ها