بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه‌های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت

نویسندگان

1 گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی دام،گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

سویه‌های جدید جوجه‌‌های گوشتی به مقدار زیادی نسبت به نارسایی قلبی حساس هستند. تلفات ناشی از این عارضه اغلب در جوجه‌های گوشتی با رشد بسیار سریع و به صورت بیماری آسیت بروز می‌نماید. هدف از این آزمایش، مقایسه میزان سروتونین(‌-HT5(‌ خون در جوجه‌های آسیتی وسالم ،درسه سویه(راس،آربور آکرز پلاس و کاب) از جوجه‌های گوشتی بوده است. به همین منظور از یک آزمایش فاکتوریل در طرح کاملاً تصادفی استفاده شد.در هر یک از سه سویه مزبور 12 قطعه جوجه سالم و12 قطعه جوجه مبتلا به آسیت جدا شد و پس از شماره گذاری ونمونه گیری خون ،این نمونه‌ها به دو قسمت تقسیم شدند.یک قسمت در لوله‌های حاوی EDTAبرای بررسی برخی فراسنجه‌های خونی جمع آوری گردید وبخش دیگر به منظور تعیین میزان سروتونین سرم در لوله‌های بدون EDTA ریخته شد تیمارها با استفاده از روش تجزیه واریانس مقایسه شدند و با روش دانکن محل دقیق تفاوت‌ها تعیین گردید .از نتایج بدست آمده معلوم شد: سه سویه از نظر سروتونین خون دارای اختلاف معنی‌دارهستند ‌)05/0.(p<سروتونین خون در جوجه‌های آسیتی بطور معنی داری پایین تر از جوجه‌های سالم است‌)05/0(p<‌.بین سویه و بیماری از نظر سروتونین خون تاثیر متقابل معنی‌داروجود دارد‌)05/0.(p<لذا می‌توان نتیجه گرفت که اگر چه سرو تونین یک عامل تنگ کننده عروق بوده وباعث افزایش فشار خون ریوی وبروز بیماری آسیت می‌شود ولی میزان آن در خون جوجه‌ها، بعد از ابتلا به آسیت کاهش می‌یابد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE BLOOD SEROTONIN LEVELS IN ASCITIC AND NON ASCITIC BROILERS

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Mohit 1
  • Saeed Nazifi 2
  • Bahador Arasteh 3
چکیده [English]

Modern strains of broiler are highly susceptible to heart failure. Heart related mortalities are
observed predominantly in fast growing broiler chickens. The aim of this study was to investigate
serotonin levels in ascitic and non ascitic broilers of three strains (Ross, Arbor Acres plus and Cobb).
In this respect, a factorial test in CRD method applied for the statistical analyses. In each of these three
strains, 12 ascitic and 12 non-ascitic broilers were selected. After tagging and blood sampling, blood
were collected and divided in two parts. One part was applied for some blood hematological
assessment and other part was used for determining serum serotonin levels. The results showed
significant differences among the strains (p<0.05). The blood serotonin levels of ascitic chickens were
significantly lower than the non ascitic ones (p<0.05).There was a significant interaction between
strain and disease in blood serotonin levels(p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ascites.
  • blood serotonin
  • broiler