سیاه ماهی(Capoeta damascina)میزبان جدید برای ‌انگل میکسوزوآ(Myxozoa)رودخانه هلیل رود، استان کرمان

نویسندگان

1 دانشکده» علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 مرکز تحقیقات و منابع طبیعی و کشاورزی استان کرمان

3 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

سیاه ماهیان در مناطق مختلف آب‌های داخلی کشور پراکنده بوده و بررسی انگل‌های این ماهیان می‌تواند از نظر چرخه حیات انگل‌ها و انتقال به سایر ماهیان و نهایتاً بوم شناختی انگل‌های آب‌های داخلی ایران حائز اهمیت باشد. هدف از این مطالعه بررسی انگل شناسی بر روی سیاه ماهیان رودخانه هلیل رود در استان کرمان می‌باشد. نمونه برداری ا ز مهرماه 1386 تا شهریور 1387 انجام گرفته ودر مجموع109 عدد سیاه ماهی ‌ (Capoeta damascina)‌ مطالعه گردیدند. ماهیان از چهار ایستگاه در هلیل رود صید و به آزمایشگاه تحقیقات آبزیان دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی منتقل و پس از شناسایی گونه ماهی از نقطه نظر آلودگی انگلی معاینه گردیدند. بر اساس نتایج این تحقیق مجموعاً 7 انگل از جنس میکسوبولوس ‌(Myxobolus)‌ از ماهیان بررسی شده بدست آمد. گونه‌های انگل‌های بدست آمده عبارتند از: ‌ M. samgoricus, M. cristatus, M. varicorhini, M.musajevi, M. karelicus, M. buckei, M. suturalis ‌ آلودگی به چهار انگل اول در گذشته از ماهیان سایر نقاط ایران مشاهده و گزارش شده بودند در این تحقیق گونه‌های انگل‌های میکسوبولوس بوکئی، میکسوبولوس کارِلیکوس و‌ ‌میکسوبولوس سوتورالیس‌ ‌نه تنها برای اولین بار است که از ماهیان ایران گزارش می‌شوند، بلکه به همراه میکسوبولوس‌ ‌موسایوی، سیاه ماهی ‌(Capoeata damascina)‌ از رودخانه هلیل رود را به عنوان میزبان جدید برای چهار انگل فوق معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CAPOATA DAMASCINA OF HALIL-RUD RIVER, A NEW HOST FOR MYXOZOAN PARASITES

نویسندگان [English]

  • F. Nazari Chamak 1
  • J. Pazooki 1
  • M. Ebrahimi 2
  • M. Masoumian 3
1
2
3
چکیده [English]

The fishes of Capoeta genus are living in different fauna regions of Iranian freshwater fishes. The parasitological studies of these fishes are important on subjects of ecology and life cycles in different fishes. The aim of this study was to study the parasites of Capoeta spp. in Halil-Rud River, Kerman Province. Samples were collected from the freshwater fishes (between Oct. 2007 to Sep. 2008) and 109 specimen of Capoeta damascina were examined. The fishes were collected from 4 stations, identified under species and examined for parasitic infections. According to the results, seven different Myxobolus spp. were detected as follows: Myxobolus samgoricus, M. cristatus, M. varicorhin, M. musajevi, M. karelicus, M. buckei and M. suturalis. While the first ordered 4 out of 7 parrasites had been already reported from different parts of Iran, M. karelicus, M. buckei and M. suturalis are reported for the first time. During this research Capoeata damascina was introduced as a new host for M. musajevi, M. karelicus, M. buckei and M. suturalis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capoeata damascina
  • halial-rud river
  • kerman province.
  • myxozoa