بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی‌های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر

نویسندگان

چکیده

زخم معده یکی از بیماری‌های شایع در میان اسبان مسابقه و کره اسبان می‌باشد.هدف از این مطالعه، بررسی حضور آریتمی قلبی در اسبان مبتلا به زخم معده و ارتباط احتمالی بین این دو عارضه بود. جهت بررسی وضعیت فعالیت قلبی و مشخصات الکتروکاردیوگرافی در اسب‌های عرب و اسبچه خزر مبتلا به زخم معده، تعداد 13 رأCس اسبچه خزر و 8 رأCس اسب عرب مورد مطالعه قرار گرفت. در 13 رأCس (62درصد) اسب‌های مورد مطالعه زخم معده مشاهده شد. در 12 رأCس (57درصد) آریتمی قلبی تشخیص داده شد و در 9 رأCس (43درصد) ریتم فعالیت قلبی منظم و طبیعی بودانواع آریتمی‌های قلبی عبارت بودند از: تاکیکاردی سینوسی، آریتمی سینوسی، برادیکاردی سینوسی، بلوک درجه 2 دهلیزی– بطنی و بلوک سینوسی– دهلیزی. رابطه معنی داری بین وقوع زخم معده و بروز آریتمی و همچنین وقوع زخم معده و هر یک از آریتمی‌های ذکر شده مشاهده نگردید. مقادیر سرمی الکترولیت‌ها (کلسیم، منیزیم، فسفر، سدیم، پتاسیم) در همه اسب‌های مورد مطالعه نیز در محدوده طبیعی قرار داشته و ارتباط معنی‌داری با بروز آریتمی قلبی و رخداد زخم معده نشان نداد. با این‌که ارتباط معنی‌داری بین وجود زخم معده و آریتمی‌های قلبی وجود نداشت ولی بروز بیشتر برخی از انواع آریتمی‌های قلبی در اسب‌های مبتلا به زخم معده قابل تأمل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON POSSIBLE RELATIONSHIP BETWEEN GASTRIC ULCER AND CARDIAC ARRHYTHMIAS IN THE ARAB HORSE AND CASPIAN MINIATURE HORSE

نویسندگان [English]

 • Mohamad Reza Mokhber Dezfooli
 • Damoon Ansari
 • Ali Hoseinpoor
 • Mohamad Nadealiyan
 • Hesamodin Seifi
 • Samad Lotfollahzade
 • Reza Rahchamani
 • Ali Hasanpoor
چکیده [English]

Peptic ulcer is a very common disorder in horse race and foals. In the present research possible relationship between gastric ulcer and the prevalence of cardiac arrhythmia were studied in two different horse race. In this respect, 13 Caspian miniature horses and 8 Arab horses were studied. Gastric ulcers and cardiac arrhythmias were diagnosed in 13 horses (62%) and 12 (57%) out of 211 horses, respectively. The observed cardiac arrhythmias were sinus tachycardia, sinus bradycardia, sinus arrhythmia, second degree AV block and SA block. There was no significant relationship between gastric ulcer and cardiac arrhythmia in general and between gastric ulcer and each kind of arrhythmia (p>0.005). Serum calcium, potassium, sodium, magnesium and inorganic phosphorous concentrations were measured in the horses. No significant correlation was seen between serum electrolyte and gastric ulcer or cardiac arrhythmia. Despite lack of significant correlation between cardiac arrhythmia and gastric ulcer, more occarence for some kinds of arrhythmia in affected horses with gastric ulcer was very interesting and need to be further investigated in future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • arab horse
 • Arrhythmia
 • Caspian miniature horse.
 • gastric ulcer
 • Horse