بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی‌های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر

نویسندگان

چکیده

زخم معده یکی از بیماری‌های شایع در میان اسبان مسابقه و کره اسبان می‌باشد.هدف از این مطالعه، بررسی حضور آریتمی قلبی در اسبان مبتلا به زخم معده و ارتباط احتمالی بین این دو عارضه بود. جهت بررسی وضعیت فعالیت قلبی و مشخصات الکتروکاردیوگرافی در اسب‌های عرب و اسبچه خزر مبتلا به زخم معده، تعداد 13 رأCس اسبچه خزر و 8 رأCس اسب عرب مورد مطالعه قرار گرفت. در 13 رأCس (62درصد) اسب‌های مورد مطالعه زخم معده مشاهده شد. در 12 رأCس (57درصد) آریتمی قلبی تشخیص داده شد و در 9 رأCس (43درصد) ریتم فعالیت قلبی منظم و طبیعی بودانواع آریتمی‌های قلبی عبارت بودند از: تاکیکاردی سینوسی، آریتمی سینوسی، برادیکاردی سینوسی، بلوک درجه 2 دهلیزی– بطنی و بلوک سینوسی– دهلیزی. رابطه معنی داری بین وقوع زخم معده و بروز آریتمی و همچنین وقوع زخم معده و هر یک از آریتمی‌های ذکر شده مشاهده نگردید. مقادیر سرمی الکترولیت‌ها (کلسیم، منیزیم، فسفر، سدیم، پتاسیم) در همه اسب‌های مورد مطالعه نیز در محدوده طبیعی قرار داشته و ارتباط معنی‌داری با بروز آریتمی قلبی و رخداد زخم معده نشان نداد. با این‌که ارتباط معنی‌داری بین وجود زخم معده و آریتمی‌های قلبی وجود نداشت ولی بروز بیشتر برخی از انواع آریتمی‌های قلبی در اسب‌های مبتلا به زخم معده قابل تأمل است.

کلیدواژه‌ها