تاثیر باقی ماندن تخمک‌های رها شده از تخمدان در محوطه شکمی بر کیفیت و تغییرات بافتی تخم ماهی آزاد دریای خزر ‌(Salmo trutta caspius)‌

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین بهترین زمان تخم کشی پس از اوولاسیون و فوق رسیدگی تخمک در ماهی آزاد دریای خزر، تخمک ها به مدت 40 روز پس از اوولاسیون در دمای 6/0±7 درجه سانتیگراد در حفره شکمی مولدین باقی ماندند. نمونه برداری از تخمک ها با فواصل 10 روزه و در 4 مرحله انجام شد و تخمک ها با مخلوط اسپرم مولدین نر لقاح داده شدند. نتایج حاصله نشان داد که میزان چشم زدگی از 28/6± 65/90 درصد در تخمک تازه اووله شده(10-0 روز پس از اوولاسیون) به 34/1 ± 67/0 درصد تخمک فوق رسیده(40-30 روز پس از اوولاسیون ) کاهش یافت. همچنین میزان تفریخ از 82/6 ±33/86 درصد تخمک تازه او وله شده به 98%± 49% درصد در تخمک فوق رسیده کاهش یافت. به هر حال میزان ناهنجاری لاروی تا 30 روز پس از اوولاسیون ثابت بود. مطالعه بافت شناسی تخمک تازه اووله شده نشان دادکه زرده داری بافت ناهمگن بوده و قطر فضای پری وتیلین تفاوت چندانی نداشت. در حالت فوق رسیدگی، زرده ناهمگن شده در حالی که تغییر در قطر کوریون حاصل نشد. همچنین قطر فضای پری وتیلین در نقاط مختلف متفاوت بود. به علاوه در طول دوره فوق رسیدگی تخمک تغییری در وضعیت سوراخ میکرو پیل ایجاد نشد. این مطالعه نشان داد که بهترین زمان تخم کشی از مولدین ماهی آزاد دریای خزر در دمای 6/0 ± 7 درجه سانتیگراد تا 10 روز پس از اوولاسیون بود. اگرچه فوق رسیدگی سبب ایجاد تغییراتی از نظر بافت شناسی در تخمک گردید اما بر روی میکروپیل بی تأثیر بود. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF POST - OVULATORY OOCYTE RETENTION IN ABDOMINAL CAVITY ON EGG QUALITY AND ITS HISTOLOGICAL CHANGES IN CASPIAN BROWN TROUT (SALMO TRUTTA CASPIUS)

نویسندگان [English]

  • Masome Bahre kazemi
  • Abas Matinfar
  • Mehdi Soltani
  • Behrooz Abtahi
  • Iraj Poosti
چکیده [English]

Determination of the accurate time of egg stripping after ovulation has been regarded as one of the most important factors in the successful reproduction of Caspian brown trout(Salmo trutta caspius). To determine the best time for egg stripping after ovulation and over- ripening of the oocyte in the Caspian brown trout , the eggs of fish were retained in the coelomic cavity of females at 7 ± 6°C over 40 days of post- ovulation(DPO). Eggs were stripped at 10 day intervals in 4 stages and then were fertilized with the mixed milt of males. The obtained results showed that the eyeing rate decreased from 90.65± 6.28% in newly ovulated eggs (0-10 DPO)to 0.67±1.34% in over-ripened eggs(30-40DPO). Also, the hatching rate decreased from 86.33 ±6.28% in newly ovulated eggs to 0.49±0.98% in over-ripened eggs. However, larval abnormalities remained constant for 30 days after ovulation. The histological study in the newly ovulated egg showed that the yolk consisted of homogenous tissue having the perivitelline space diameter with no considerable difference. At over-ripening stage, the yolk became hetero generous, while chorion diameter did not change. Also the perivitelline space diameter varied among different areas. The micropylar apparatus also showed no change during the over- ripening stage. The present study demonstrated that the best time to strip Caspian brown trout eggs post- ovulation was up to 10 DPO at 7± 0.6°C. Same histological changes occurred in oocyte at over- ripening but it showed no effect on the micropyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • caspian brown trout
  • Oocyte
  • over-ripening
  • ovulation