تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر فعالیت تنظیم اسمزی زواید باب‌المعدی بچه ماهی آزاد خزر ‌(Salmo trutta caspius(‌

نویسندگان

چکیده

نوکلئوتید ها از جمله ترکیبات داخل سلولی محسوب می شوند و نقش کلیدی در تنظیم تمام پروسه های بیولوژیک دارند. ‌تأثیر نوکلئوتید افزودنی جیره در 3 سطح صفر(گروه کنترل)، 25/0 و 5/0 درصد(گروه تیمار)، بر فعالیت زواید باب المعدی(ساک‌های پیلوریک) در تنظیم اسمزی بچه ماهی آزاد دریای خزر ‌(Salmo trutta caspius)‌ بود. بدین منظور ماهیان با وزن متوسط 12 گرم (35 قطعه در سه تکرار برای هر تیمار) برای به مدت 8 هفته پرورش داده شدند. در پایان دوره¹ پرورش تعداد 12 قطعه بچه ماهی از هر تیمار با میانگین وزن 26 گرم به شوری 18 گرم در لیتر معرفی گردید. پس از 72 ساعت جهت بررسی حضور و میزان فعالیت ایمنیایی آنزیم K+-ATPase، Na+‌، به روش بافت‌شناسی و ایمونوهیستوشیمی، از هر تیمار تعداد 4 قـطعـه مـاهـی صیـد و در محلـول بـوئـن بـه مـدت 24 ساعت فیکس گردیدند و در ادامه مراحل قالب‌گیری و برش انجام شد. مکان‌یابی ایمنیایی (‌(Immunolocalization ‌ آنزیم K+-ATPase، Na+‌ نشان داد که این آنزیم در انترسیت‌های زواید باب‌المعدی حضور داشته و میزان این آنزیم در نمونه‌های جیره» غذایی نوکلئوتید 5/0 درصد افزایش معنی‌داری (05/0<‌(p نسبت به تیمار صفر و تیمار 25/0 درصد داشته است. در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حضور قابل توجه این آنزیم در زواید باب المعدی آزاد ماهی خزر دلالت بر نقش تنظیم اسمزی این زواید داشته و تفاوت حضور آن در تیمارهای مختلف نوکلئوتید نشان می‌دهد که این ماده افزودنی می‌تواند با افزایش توان تنظیم یونی بچه ماهیان، نقش مهمی در سازش آنها به شوری 18 گرم در لیتر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF DIETARY NUCLEOTIDES ON OSMOREGULATION OF PYLORIC CAECA IN CASPIAN SEA SALMON (SALMO TRUTTA CASPIUS)

نویسندگان [English]

  • SADEGH KHODABASNDEH
  • Saber Khodabandeh
  • Abdolmohammad Abediyan
چکیده [English]

Nucleotides are considered as cellular component which do regulatory effect and key function in all biological process. The aim of the present study was to investigate the effect of dietary nucleotide intake on osmoregulatory function of pyloric caeca in juvenile salmon of Caspian sea. This experiment was done in two levels of dietary nucleotide (0.25 % and 0.5%) and a control group (0%) for 8 weeks. After then, 12 fishes from each treated group were transferred into saline water (18 ppt). 72 hours later, fishes were fixed for histological and immunohistochemical studies. Histological studies were done by Hematoxiline-Fushin staining and light microscope. Immunolocalization of Na+,K+-ATPase was done by fluorescent microscope. Results showed that in all samples immunofluorescence of Na+,K+-ATPase can be seen in the baso-lateral parts of pyloric ceaca entrocytes. Treated groups showed higher fluorescence compared to the control. In this respect 0.5% group showed the highest values for immunofluorescence of Na+,K+-ATPase. Alternation in Na+, K+-ATPase values of epithelial pyloric caeca in response to dietary nucleodtides intake can be attributed to its role in adaptation of fish to 18 ppt saline

کلیدواژه‌ها [English]

  • dierany nucleotide
  • Osmoregulation
  • pyloric caeca
  • Salmo trutta caspius