تعیین توالی و آنالیز فیلوژنتیک ژن نورآمینیداز ویروس آنفلوانزای تحت تیپ ‌2N9H پرندگان در ایران

نویسندگان

چکیده

بیماری آنفلوانزا یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی طیور صنعتی است. در این مطالعه، توالی ژن نورآمینیداز دو سویه ویروس آنفلوانزای طیور شامل ‌1998/101A/Chicken/Iran/ZMT-‌ و ‌2006/1A/Chicken/Iran/NGV-‌مورد بررسی قرار گرفت. ویروس اولی در سال 1377 از موارد اولیه همه‌گیری آنفلوانزا و ویروس دومی از همه‌گیری آنفلوانزای طیور در گله‌های گوشتی با تلفات بالا در سال 1385 جدا شده است. آمینواسید‌های محل جذب خونی یا ‌ (Hemadsorbing) HB پروتئین نورآمینیداز این دو سویه، تفاوت‌هایی با یکدیگر و با دیگر ویروس‌های جدا شده از ایران نشان دادند. هیچ‌گونه حذف یا درون پیوستگی یا تغییر در اندازه ساقه پروتئین نورآمینیداز در این سویه‌ها و دیگر جدایه‌های ایران دیده نشد. الگوی جایگاه‌های احتمالی گلیکوزیلاسیون در این دو سویه مشابه دیگر جدایه‌های ‌آنفلوانزا بود. آنالیز فیلوژنتیکی ژن ‌2N این دو سویه، در مقایسه با دیگر جدایه‌های ‌2N9H نشان داد که هر دو سویه، در زیر دسته ویروس ‌)2N9(H 1997/1A/Quail/HongKong/G قرار می‌گیرند. سویه ‌1998/101A/Chicken/Iran/ZMT-‌ با دیگر جدایه‌‌های ایران در یک گروه و سویه ‌2006/1A/Chicken/Iran/NGV-‌ در کنار ویروس‌های ‌2N9H پاکستان، در گروه دیگری در این زیر دسته قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر حاکی از تغییرات قابل توجه ژن و پروتئین نورآمینیداز ‌)2(N ‌سویه اخیر ایران ‌)2006/1(A/Chicken/Iran/NGV-‌ در مقایسه با جدایه‌های قبلی است، که ممکن است منجر به تغییرات قابل توجه در خصوصیات بیولوژیکی و آنتی ژنیکی ویروس‌های آنفلوانزای در حال چرخش در گله‌های طیور ایران، شده باشد. این تغییرات می‌‌تواند منجر به کاهش کارآیی واکسیناسیون در بیماری آنفلوانزای طیور گردد. فلذا، بررسی میزان هومولوژی ژن‌های ویروس‌های آنفلوانزای رایج در فیلد با ویروس واکسینال ‌2N9H ضروری است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CHARACTERIZATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF NEURAMINIDASE GENE IN ISOLATED AVIAN INFLUENZA VIRUSES OF H9N2 SUBTYPE FROM IRAN

نویسندگان [English]

  • mehdi vasfimarandi
  • Mahdi Vasfi Marandi
  • Seyed Ali Ghoreishi
چکیده [English]

Avian Influenza (AI) is a viral respiratory disease of poultry industry that cause great economic losses in worldwide. In this study, the neuraminidase (NA) gene of two H9N2 avian influenza virus (AIV) strains (A/Chicken/Iran/ZMT-101/1998 and A/Chicken/Iran/NGV-1/2006), isolated from AI infected poultry farms in 1998 and 2006, were cloned and sequenced. Amino acids at hemadsorbing (HB) site of these isolates showed some differences between them and also with other Iranian isolates. No insertion or deletion or shortening in the stalk region of the NA gene were observed. Phylogenetic analysis showed that N2 gene of these strains, belonged to the same A/Qail/HongKong/G1/97-like virus sublineage. However, these strains were allocated in two different groups in the same sublineage. These results indicate that the N2 gene and protein sequences of the recently isolated H9N2 strain (NGV-1/2006) have substantial variation compared to the previous Iranian reported H9N2 strain (ZMT-101/1998). These changes may cause some new biologic and immunologic characteristics for AIVs, such as reduction of vaccination efficacy in immunized chickens. Therefore, evaluation of important genes and protective efficacy of used H9N2 vaccine strain used in Iran would be crucial

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian influenza (H9N2)
  • hemadsorbing (HB)
  • neuraminidase (N2)
  • Phylogenetic analysis