‌‌تغییرات بیوشیمیایی سرم جوجه‌های گوشتی در مسمومیت کوتاه مدت با آفت کش لیندین

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

لیندین حلالیت بالایی در چربی دارد و در محیط زیست پایدار است، بنابراین تجمع حیاتی آن در زنجیره غذایی از محیط به انسان و حیوانات واقع می‌شود. با هدف بررسی اثرات دوزهای بالایی لیندین بر وزن و برخی پارامتر‌های بیو شمیایی سرم، تعداد 25 عدد جوجه گوشتی نژاد " راس "30 روزه به گروه کنترل و چهار گروه تیمار تقسیم شدند.جوجه‌های گروه کنترل هیچ سمی دریافت نکرده؛ اما سایر گروه‌ها به ترتیب جیره حاوی لیندین را به میزان 300‚150، 600 و900‌mg/kg دریافت کردند. در پایان روز هفتم، وزن جوجه‌ها اندازه‌گیری وپس از معدوم شدن با روش انسانی نمونه کبد وخون بدون ماده ضد انعقاد جهت تهیه سرم جمع آوری گردید. در تحقیق حاضر مشخص گردید که وزن جوجه‌ها در گروه‌هایppm 600 و 900 ‌نسبت به گروه کنترل و گروهppm 150 و300 به طور معنی‌داری کاهش یافته. همچنین کلیه‌ها در همه گروه‌ها نسبت به گروه کنترل تحت تاثیر قرار گرفته زیرا که اسید اوریک سرم افزایش معنی‌داری را نشان داد. هر چند که این ضایعه کلیوی در گروه ppm 900 بسیار شدید تر از سایر گروه‌ها می‌باشد. افزایش فعالیت AST گروه ppm900 نسبت به گروه کنترل و گروه‌های دیگر معنی ‌‌دار می‌باشد ‌)05/0(p<‌. اندازه‌گیری ‌ CPKنشان داد که در گروه ‌900‌ نسبت به کلیه گروه‌ها و گروه کنترل افزایش معنی داری رخ داده است ‌)05/0(p<‌. اندازه‌گیری پارامترهای سرمی پروتئین تام،آلبومین و گلوبولین؛ تری گلیسرید،کلسترول، LDL ‌کلسترول،‌ HDL کلسترول،‌ VLDL؛ شاخص لیپید پراکسیداسیون با روش TBARs و همچنین بتا کاروتن و ویتامین ‌ A ‌سرم و ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CHANGES OF SERUM BIOCHEMISTRY IN SHORT TERM TOXICITY WITH LINDANE PESTICIDE IN BROILER CHICKENS

نویسندگان [English]

  • zohreh khaki
  • Jamileh Salar amoli
  • Vahid Lesan
  • Tahereh Ali esfahani
چکیده [English]

Lindane is highly lipid soluble toxin and persist in the environment, Its bioaccumulation occurs in the food chain from the environment to animals and humans. In order to evaluate the effects of high doses of lindane on the weight and serum biochemical parameters, twenty five old Ross broiler chicks (30day) were divided into control and 4 treatment groups of 5 chickens each. The chickens of control group didn't receive any toxin but the other groups received diets containing 150, 300, 600 and 900 ppm, lindane respectively. At the end of seventh day, animals were weighed and exsanguinated. Liver and blood samples were collected. The chicken weight decreased significantly in response to 600 and 900 ppm lindane compared to control, 150 and 300 ppm groups. The kidneys were affected in all groups compared to the control. Serum uric acid increased significantly. Although malfunction of kidneys were more severe in 900ppm than the other groups. In 900ppm group increased activity of AST were significant comparing to control and another groups (p<0.05). Comparing to control and all groups the activity of CPK in the 900ppm increased significantly (p<0.05). The other parameters in seum such as total protein, albumin and globulin, triglyceride, cholesterol, LDL-cholesterol,HDL- cholesterol and VLDL, Index of lipid peroxidation by TBARs method and also beta carotene and vitamine A in serum and liver were not significant. So for evaluating of toxic effects of short term lindane administration, initially suggest that measure kidneys test (specially uric acid) and muscle ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • AST
  • Biochemistry
  • Lindane
  • Lipid Peroxidation
  • Uric acid...