فارماکوکینتیک فلورفنیکل در گوساله‌ها متعاقب یک تزریق زیر جلدی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی

2 کالج سلطنتی دامپزشکی دانشگاه لندن

چکیده

فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف و مشابه کلرامفنیکل است که مصرف آن در حیوانات مولد غذا تایید شده است. ‌این مطالعه بخشی از یک پروژه بزرگتر است که با استفاده از مدلسازی فارماکوکینتیک– فارماکودینامیک برای ارزیابی داروهای ضدمیکروبی در پنومونی گوساله‌ها انجام شد. 10 رأCس گوساله سالم، داروی فلورفنیکل را بصورت یک تزریق زیر جلدی با دوز 40 میلیگرم بازای کیلوگرم وزن دریافت کردند و در زمانهای مشخص (0- 120 ساعت) نمونه‌های سرم و همچنین نمونه‌های اکسودا و ترانسودا با استفاده از یک مدل محفظه بافتی، جمع آوری گردید. غلظت فلورفنیکل در نمونه‌ها به کمک یک روش معتبر کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا تعیین مقدار و پارامترهای فارماکوکینتیک فلورفنیکل در مایعات بیولوژیک گوساله‌ها محاسبه گردید. سپـس یـافتـه‌هـای فـارمـاکـوکینتیک برای تلفیق فارماکوکینتیک– فارماکودینامیک و برای تعیین نسبت‌های عیار متوسط به حداقل غلظت مهاری ‌(Cave/MIC)‌ اجرام مانهمیا همولیتیکا و پاستورلا مولتوسیدا در دوره‌های 24 ساعته پس از تزریق، بکار گرفته شد. در مدلسازی فارماکوکینتیک، یک مدل دوبخشی برای نمونه‌های سرم و یک مدل یک بخشی برای نمونه‌های اکسودا و ترانسودا استفاده شد. مقایسه داده‌های فارماکوکینتیک سه مایع بیولوژیک، نشانگر آن بود که میانگین ماکزیمم عیار ‌(Cmax)‌ سرم، 91/5 میکروگرم در میلی لیتر، و میانگین زمان رسیدن به ماکزیمم عیار Tmax()، 28/2 ساعت، بترتیب بیشتر و بسیار کمتر از مقادیر مربوطه در اکسودا (39/3 میکروگرم در میلی لیتر و 2/17 ساعت) و ترانسودا (84/2 میکروگرم در میلی لیتر و 9/17 ساعت) بود. این نتایج حاکی از ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FLORFENICOL PHARMACOKINETICS IN CALVES FOLLOWING A SINGLE SUBCUTANEOUS INJECTION

نویسندگان [English]

  • ali rasooli 1
  • peter Lees 2
  • Peritm Sidhu 2
چکیده [English]

This study was a part of a larger project using pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK-PD) modelling to evaluate antimicrobial drugs in calf pneumonia. Ten healthy animals received 40 mg/kg florfenicol by a single subcutaneous (SC) injection and at pre-determined time points (0-120 h), serum, exudate and transudate samples were collected using a tissue cage model. Florfenicol concentrations in samples were determined by a validated HPLC method and then PK parameters of florfenicol in biological fluids of calves were calculated. Florfenicol PK data were used for PK-PD integration and for determination of average concentrations/minimal inhibitory concentration (Cave/MIC) ratios of M. hemolytica and P. multocida in 24 h periods following injection. In PK modelling, a two-compartmental model for serum and a one-compartmental model for exudate and transudate were used. Comparing the PK parameters of three biological fluids indicated that mean serum Cmax (5.91 µg/ml) was higher and mean serum Tmax (2.28 h) was much shorter than those of exudate (3.39 µg/ml, 17.2 h) and transudate (2.84 µg/ml, 17.9 h). These results suggest that florfenicol readily penetrates and distributes in interstitial fluids and achieves concentrations about half of the serum levels in tissue cage fluids. PK- PD integration of florfenicol in serum of calves showed desirable values for AUC 0-24 h/MIC in M. hemolytica and P. multocida, 151.8 and 183.3 h,...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Florfenicol
  • HPLC
  • pharmacokinetics
  • PK-PD integration