مطالعه ریزبینی تغییرات بافتی وکلینیکال پاتولوژی اعضاء مختلف خرگوش در اثر تماس جلدی با سم دیازینون

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

دیازینون از جمله سموم ارگانو فسفره است که به‌طور گسترده‌ای در صنعت کشاورزی و دامپروری مورد استفاده قرار می‌گیرد و لذا خطر آلودگی انسان به این سم و بروز مسمومیت وجود دارد.در این مطالعه تجربی علاوه بر بررسی تغییرات مرضی بافت‌های مختلف خرگوش که ناشی از تماس جلدی با سم دیازینون بوده است ،تغیرات پارامترهای خونی وبیوشیمیایی نیز معین گردیده‌اند. خرگوش‌ها به دو گروه شش تایی ،تیمار وشاهد تقسیم شدند که در گروه تیمار از غلظت‌های مختلف دیازینون ودر گروه شاهد از حلال سم به‌مدت 28 روز به روش تماس جلدی استفاده گردید. خونگیری جهت آزمایشات خونشناسی و بیوشیمیایی در روزهای 0، 7، 14، 21و28 انجام شد. در پایان دوره بیست وهشت روزه خرگوش‌ها به روش انسانی معدوم گردیدند و پس ازکالبدگشایی، نمونه‌های بافتی از ارگان‌های مورد نظر برداشت گردیده و مقاطع 5 میکرونی به روش معمول H&E رنگ گردیدند ومورد مطالعه ریز بینی قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل آماری در داده‌های به دست آمده از آزمایشات خونشناسی وبیوشیمیایی نشان داد که میزان گلبول‌های قرمز و سفید خون وهموگلوبین در گروه تیمار کاهش معنی‌داری ‌)05/0(p<‌ داشته و همچنین پروتئین تام و آلبومین در گروه سـم از روند کاهشی معنی‌داری‌ ) 01/0(p<‌ برخوردار بوده‌اند.کلسترول و آنزیم‌های ,ALT AST و ALP در گروه تیمار روند افزایشی معنـی‌داری ‌) 01/0(p<‌ داشتنـد.درگـروه سـم تغییرات آسیب شناسی بافتی مختلفی مشاهده گردید. نکروز نورون‌های عصبی و سلول‌های پورکنژمخچه،پرخونی،خونریزی والتهاب درپارانشیم مغز ومننژ موید از درگیری شدید اعصاب مرکزی بود. پنومونی بینابینی،آمفیزم و پرخونی در‌ ‌ریه‌ها،التهاب در معده وروده،...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE TOXICOPATHOLOGIC EFFECTS OF DIAZINON ON HISTOPATHOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND HEMATHOLOGICAL PARAMETERS IN RABBITS BY DERMAL EXPOSURE OF TOXIN

نویسندگان [English]

  • abas tavasoli
  • Mohammad Koohi
  • Seyed Hasan Marjanmehr
  • Omid Nekoei Jahromi
چکیده [English]

Diazinon [0,0-diethyl 0-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4yl) Phosphorothioate ] is one of the widely used organophosphate pesticides to control pest insects in agriculture and veterinary medicine. Therefore, there is always the risk of human contact with this toxin. The present study was carried out to investigate the toxicopathologic effects of diazinon in male rabbits through dermal exposure. For this purpose, 12 adult male rabbits were divided into two equal groups of 6 rabbits. The treatment group (A) received diazinon through dermal exposure for 28 days. The control group (B) on the other hand was given ethyl alcohol, as solvent of the diazinon, using the same method. Blood samples were collected from marginal ear vein of the control and the treatment animals on day 0 and later on days 7th, 14th, 21th, 28th of treatment. The analysis obtained from the data revealed that diazinon affects the haematological and biochemical parameters in Group A. In fact, there was a significant decrease in red blood cell count and hemoglobin (Hb) in the treated rabbits (p<0.05). Diazinon increased alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT), and aspartate aminotransferase (AST) level in the serum (p<0.01) and cholesterol level (p<0.05). Diazinon also significantly decreased triglyceride and total protein level of the serum in the treatment group (0.05). On day 28, the rabbits were euthantized and necropsy was done. The histopathological changes that were observed in the treatment group included necrosis of hepathocytes, fat degeneration and hyperemia in liver, interstitial pneumonia, hyperemia,...

کلیدواژه‌ها [English]

  • dermal contact.
  • diazinon
  • hematological parameters. Biochemical parameters
  • Histopathology