فراوانی ضایعات مثانه در گوسفند و بز در شهرستان گرمسار: مطالعه کشتارگاهی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دامپزشکی بخش خصوصی

چکیده

در دام‌های بزرگ بیماریهای مثانه و مجرای خروجی ادرار متداول‌تر و مهم‌تر از بیماری‌‌های کلیه هستند، با این حال تحقیقات محدودی در مورد بیماری‌های مثانه در نشخوارکنندگان کوچک انجام شده است. در این تحقیق ‌با هدف تعیین فراوانی ضایعات مثانه در نشخوارکنندگان کوچک و طی یک مطالعه مقطعی در دو فصل تابستان و پاییز با مراجعه به کشتارگاه گرمسار، مثانه 400 رأCس نشخوارکننده کوچک (315 رأCس گوسفند و 85 رأCس بز) به‌صورت اتفاقی تحت‌بررسی قرار گرفت. مشخصات دام‌ها از نظر نوع، سن، جنس و همچنین انواع ضایعات مشاهده‌ شده در مثانه ثبت گردید. به‌ منظور تشخیص نوع ضایعات، نمونه‌های بافتی تهیه شده و از نظر هیستوپاتولوژی مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین وجود رابطه آماری بین نوع، سن و جنس دام‌ها با نوع ضایعات مثانه از آزمون مربع کای و آزمون دقیق فیشر استفاده شد. از 400 مثانه تحت ‌بررسی 18 مورد (5/4 درصد) دارای جراحت بودند که با حدود اطمینان 95 درصد، فراوانی وقوع ضایعات مثانه 69/2 تا 02/7 درصد تعیین گردید. فراوانی ضایعات مثانه در گوسفندان 86/2 درصد و در بزها 59/10 درصد به‌دست آمد. این ضایعات شامل کیست انگلی، ملانوز، ناهنجاری در رشد و نمو مخاط، دایورتیکول، پاپیلوم سلول‌های ترانزیشنال و لیومیوم بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FREQUENCY OF URINARY BLADDER LESIONS IN SHEEP AND GOATS IN GARMSAR DISTRICT: ABATTOIR STUDY

نویسندگان [English]

  • Afshin Raoofi 1
  • Seyed Hossein Marjanmehr 1
  • Saeed Bokaei 1
  • Amir Rahimi Laleh 2
چکیده [English]

Diseases of the bladder and urethra are more common and more important than diseases of the kidneys in large animals. However, limited studies have been done in the case of bladder diseases in small ruminants. The purpose of this investigation was to determine the frequency of urinary bladder lesions in small ruminants at Garmsar abattoir. Based on a cross-sectional study 400 randomly selected small ruminant's bladders (315 sheep and 85 goats) were examined at the local slaughterhouse in summer and autumn. Species, age and sex of the animals and characteristics of the observed lesions were recorded. Types of the lesions were determined by histopathological examination. Chi-square and Fisher's exact tests were used for data analysis. Of the 400 urinary bladders, the rate of frequency was calculated 18(4.5%) and the range was estimated as 2.69-7.02% using 95% level of confidence. The prevalence of urinary bladder lesions were 2.86% in sheep and 10.59% in goats. The lesions included parasitic cyst, melanosis, developmental abnormality of mucosa, diverticulum, transitional cell papilloma and leiomyoma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abattoir survey.
  • Goat
  • sheep
  • Urinary bladder lesions