تشخیص و تفریق اولیه تعدادی از جدایه‌های مایکوپلاسما سینوویه ایران به روش PCR براساس تکثیر بخشی از ناحیه انتهایی 5‌ژن VlhA

نویسندگان

1 سازمان دامپزشکی تهران

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 سازمان دامپزشکی

4 دانشکده دامپزشکی دانشگاه ملبورن

5 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مایکوپلاسما سینوویه بعنوان یک عامل بیماریزای دخیل در عوارض تنفسی و لنگش، خسارات اقتصادی قابل توجهی را متوجه صنعت طیور در ایران می‌سازد. لذا تشخیص سریع وقطعی آلودگی و نیز تفریق سویه‌ها از ابزارهای کلیدی در پیشگیری و کنترل می‌باشد. هدف از این مطالعه جداسازی میکروارگانیزم و تشخیص، شناسایی و نیز تفریق سویه‌های رایج درایران بویژه سویه‌های فیلد و واکسن به‌روش مولکولی بود. از 11 مرغداری در مناطق مختلف کشور هرکدام تعداد 20 نمونه خون جهت آزمایش تست سریع آگلوتیناسیون و الایزا‚10 نمونه سواب نای وشکاف کامی وبافت بمنظور کشت و نیز 9 نمونه سوا ب جهت آزمایش ‌ PCR اخذ گردید. بمنظور تشخیص این میکروارگانیزم بروش مولکولی ،علاوه بر پرایمرهای srRNA16،برای اولین بار در کشور ازجفت پرایمر مربوط به انتهای آمینی ژن VlhA استفاده گردید. نتایج حاصله از روش PCR با استفاده از جفت پرایمر اخیر نشان داد که علاوه بر امکان شناسایی گونه مایکوپلاسما سینوویه در مورد نمونه‌های مورد آزمایش، اندازه محصول PCR بدست آمده در سویه‌های مختلف شامل جدایه‌های بدست آمده، سویه استاندارد و سویه واکسن بین 350 تا400 جفت باز متفاوت بود. مقایسه نتایج این روش با روشهای سرولوژی و جداسازی و نیز روش PCR معمول با استفاده از پرایمرهای مربوط به ژن srRNA16 از یکسو و نیز اختلاف اندازه در باندهای ایجاد شده در سویه‌های مختلف از سوی دیگر دلالت بر آن دارد که روش PCR با ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION AND PRIMARY DIFFERENTIATION OF IRANIAN ISOLATES OF MYCOPLASMA SYNOVIAE USING PCR BASED ON AMPLIFICATION OF CONSERVED 5' END OF VLHA GENE

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Ghafouri 1
 • Mohammad Bozorgmehri fard 2
 • Vahid Karimi 2
 • Mohammad Nazem shirazi 3
 • Amir Noor mohammadi 4
 • Hossein Hosseini 5
چکیده [English]

Mycoplasma synoviae, (MS) as a pathogen involving in respiratory and locomotor disorders, causes many economic losses on poultry industry in Iran. Therefore, early and reliable diagnosis and also strain differentiation is a key to prevention and control. The aim of this study was the isolation, detection, and differentiation of Iranian isolates especially field and vaccine strains using PCR. Eleven serologically positive flocks from different parts of country were selected. From each flock, 20 blood samples were provided for serum plate agglutination test and ELISA; 10 swabs were taken from trachea, cleft palate, and tissues for MS isolation; and 9 swabs were collected for PCR identification. For the first time in Iran, the primers complementary to the single-copy conserved 5' end of vlhA gene were used for detection of MS by PCR. Results obtained from serology, isolation, and PCR using primers related to 16s rRNA and vlhA genes were analyzed and compared. PCR results, in addition to identification of Mycoplasma species, revealed variable sizes of 350-400 bp among standard strain, vaccine strains, and Iranian field isolates. The findings of this study demonstrated that the vlhA gene-targeted PCR is a sensitive and specific test for detection of M. synoviae, and an efficient tool for primary typing of its different strains.

کلیدواژه‌ها [English]

 • differentiation
 • isolation
 • Mycoplasma synoviae
 • PCR.
 • VlhA