تأثیر پربیوتیک اینولین جیره غذایی بر پارامترهای هماتولوژی‌ ‌ و بیوشیمی سرم خون فیل ماهیان ‌(Huso huso)‌ جوان پرو‌رشی ‌

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

2 دانشکده شیلات

چکیده

استفاده از پربیوتیک‌ها به‌عنوان مواد غذایی غیرقابل هضم به واسطه تأثیرمفیدشان بر سلامتی میزبان، ایده جدیدی در آبزی پروری می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک بر پارامتر‌های هماتولوژی و بیو شیمی سرم خون فیل ماهیان می‌باشد به همین منظور تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک اینولین شامل مقادیر 1، 2 و 3 درصد جیره غذایی روی برخی پارامترهای هماتولوژیک و غیرالکترولیت‌های سرم خون فیل ماهیان جوان پرورشی، پس از 8 هفته پرورش مورد بررسی قرار گرفت. خون‌گیری از ساقه دمی 36 عدد ماهی به ظاهر سالم (با میانگین وزنی 65 گرم) در انتهای دوره پرورش به عمل آمد و نتایج با استفاده از آنالیز رگرسیون و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اختلاف معنی‌داری در میزان فعالیت آنزیم‌های سرم خون در تیمارهای آزمایشی حاوی سطوح مختلف اینولین در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد (05/0p>‌.) مکمل کردن جیره با اینولین تغییری در برخی فاکتورهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی نظیر تعداد کل گلبول‌های قرمز، MCH، گلوکز، آلبومین، کلسترول، تری گلیسرید و اسید اوریک خون ایجاد نکرد (05/0p>‌.) بیشترین میزان هماتوکریت، تعداد کل گلبول سفید و درصد لنفوسیت در ماهیان تغذیه شده با سطح اینولین 1 درصد مشاهده شد (01/0p<‌.) این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از این نوع پربیوتیک در سطوح پایین‌تر می‌تواند دارای اثرات مثبتی روی فاکتورهای خونی فیل ماهی جوان پرورشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF DIETARY PREBIOTIC INULIN ON HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF CULTURED JUVENILE BELUGA (HUSO HUSO)

نویسندگان [English]

  • Reza Akrami 1
  • Afshin Ghelichi 2
چکیده [English]

Use of prebiotics, nondigestib le dietary ingredients that beneficially affect the health host, is a novel concept in aquaculture. The aim of this study was to evaluate the effect of inulin supplementation on hematological and biochemical parameters of juvenile beluga (Huso huso). An 8-week trial was carried out to investigate the effects of different dietary prebiotic inulin at 0.0%, 1.0%, 2.0%, and 3.0% on hematologic and some blood serum nonelectrolytes of cultured juvenile great sturgeon (Huso huso). Blood samples were collected from caudal vein of 36 apparently healthy fish (average weight 65 g) at the end of trial. Data was analysed by regression analysis and pearson correlation test. No significant differences (p>0.05) were observed in serum enzymes between treatments. There were no differences in the RBC, MCH, glucose, albumin, cholesterol, triglyceride and uric acid between treatments. A significant elevation (p<0.01) of Haematocrit, WBC and lymphocyte was found in the fish fed diet 1.0% inulin. The results indicate that dietary administration of inulin at the level of 1.0% can positively influence on some blood parameters of cultured juvenile great sturgeon

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood serum
  • Blood variables
  • Prebiotic
  • Great sturgeon (Huso huso).
  • Inulin
  • enzyme