اثرات ویتامین‌های E و C بر عملکرد مرغ‌های تخمگذار، فراسنجه‌های خونی و کلسترول تخم‌مرغ

نویسندگان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

کلسترول یکی از عوامل ایجاد بیماری‌های قلبی و عروقی در انسان است اما در پرندگان کلسترول سرم نقش مهمی برای تولید تخم‌مرغ دارد. فرضیات متناقضی در مورد اثرات آنتی‌اکسیدان‌ها بر سطح کلسترول سرم وجود دارند، این در حالی است که آزمایش‌های بسیار اندکی روی طیور انجام شده است. لذا آزمایشی به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین‌های آنتی‌اکسیدان (ویتامین E و C)‌ بر عملکرد مرغ‌های تخمگذار، خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، میزان کلسترول تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی اعم از گلوکز، تری‌گلیسیرید، کلسترول و اجزای آن انجام شد. تعداد 168 قطعه مرغ تخمگذار واریته ‌36Hy-Line W در سن 39 هفتگی به 7 تیمار و 6 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار تقسیم شدند و آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارها شامل افزودن سطوح 100، 200 و 400 میلی گرم ویتامین E یا C به هر کیلوگرم جیره پایه بود. افزودن سطوح مختلف ویتامین‌ها به جیره، تأثیری بر صفات عملکردی مرغ‌ها نداشت. وزن زرده با افزایش سطوح ویتامین‌های آنتی‌اکسیدان در جیره، کاهش یافت (05/0p<‌.) کلسترول زرده نیز کاهش خطی را با افزایش سطوح ویتامین‌های آنتی‌اکسیدان نشان داد (05/0p<‌.) ویتامین‌ها و به خصوص ویتامین C افزایش معنی‌داری را در گلوکز سرم مـوجـب شـدند (01/0<‌p.) هر چند تفاوت معنی‌داری در میزان کلسترول کل سرم در بین تیمارها مشاهده نشد اما سطح کلسترول HDL کاهش (05/0p<‌) و سطح کلسترول LDL افزایش یافت (05/0p<‌.) به نظر می‌رسد که در این مورد ویتامین E نسبت به ویتامین C ترکیب مؤثرتری می‌باشد. هر چند افزایش سطح ویتامین E یا C در جیره، موجب ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF DIETARY VITAMIN E OR C ON LAYER HEN PERFORMANCE, SERUM PARAMETERS AND EGG CHOLESTEROL CONTENT

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zaghari
  • Maziyar Mohiti asli
چکیده [English]

Cholesterol is one of causes of cardiovascular diseases in humans, but serum cholesterol has an important role for egg production in birds. There are conflicting hypothesis about dietary antioxidant effect on serum cholesterol, while very few experiment have been conducted on poultry. So this study was performed to evaluate the effect of dietary levels of antioxidant vitamins (vitamin E and C) on hen performance, egg quality, egg cholesterol, blood parameters including glucose, triglyceride as well as cholesterol and its components in laying hens. Total 168 Hy-Line W36 laying hens at 39 weeks of age were divided into 7 groups and 6 replicates with 4 hens in each replicate as completely randomized design. Treatments consisted of adding levels of 100, 200 and 400 mg vitamin E or C per kg of the basal diet. Vitamin E or C has not significant effect on hen performance. Yolk weight decreased (p<0.05) by increasing the level of antioxidant vitamins in the diet. Yolk cholesterol also decreased linearly with increasing dietary antioxidant vitamin. Vitamins, particularly vitamin C, caused a significant increase in serum glucose. Although, no significant differences were observed between groups in total serum cholesterol, but serum HDL cholesterol decreased, whereas LDL cholesterol increased (p<0.05) as dietary vitamin E or C increased in diets. It seems that vitamin E is more effective than vitamin C in modifying cholesterol contents. ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layer Hens.
  • serum
  • vitamin c
  • vitamin E
  • yolk cholesterol