بررسی تاثیر تجویز خوراکی ویتامینE بر میزان جذب‌ IgG آغوز در گوساله‌های تازه متولد شده

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانشکده دامپزشکی دانشگا ه تهران

چکیده

خوراندن آغوز و جذب ایمونوگلوبولین‌های آغوز برای کفایت ایمنی گوساله‌ها لازم بوده بر این اساس مواد مختلفی در جهت افزایش جذب IgG آغوز مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیرتجویز خوراکی ویتامین ‌ E بر جذب ‌ IgG ‌ آغوز در گوساله‌های تازه متولد شده بود. به دو گروه12 راسی گوساله، مقادیر یکسانی آغوز با و بدون ویتامین Eدر بدو تولد خورانیده شد. از هر دو گروه قبل از خوراندن آغوز وهمچنین در ساعت‌های 12و24 پس از تولد خونگیری به عمل آمد. پس از اخذ پلاسما از نمونه‌های خون، از روش‌های HPLC و‌ELISA جهت اندازه گیری غلظت ویتامین‌E و ‌ IgG به ترتیب استفاده شد. غلظت آلفا توکوفرول پلاسمای خون گوساله‌های دریافت کننده ویتامین‌ E بطور معنی‌داری از گروه شاهد بیشتر بود. دریافت آغوز حاوی ویتامین‌E باعث افزایش معنی‌داری در میزان ‌ IgG پلاسمای خون گوساله‌ها در 12 و 24 ساعت اول پس از تولد نگردید. این مطالعه نشان داد که افزودن ویتامین‌E به آغوز، مقدار ‌ IgG پلاسمای خون را افزایش نمی دهد با این وجود افزودن ویتامین‌E هیچگونه ممانعتی در جذب IgG در گوساله‌های نوزاد ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF ORAL VITAMIN E SUPPLEMENTATION ON ABSORPTION OF COLOSTRAL IGG IN CALVES

نویسندگان [English]

  • hossein esmaeili 1
  • Mohammad Mokhber dezfooli 1
  • Gholamreza Nikbakht borojeni 1
  • Mohammad Rabani 1
  • Parviz Tajik 2
  • Zeynab Hamidiya 1
چکیده [English]

The ingestion and absorption of colostral immunoglobulins are essential for improving immunity of calves. The objective of this study was to evaluate the effect of oral supplementation of Vitamin E on IgG absorption from colostrum by newborn calves. The same amount and quality of colostrum with or without Vitamin E addition was fed to paired calves (n = 12) once at birth. Blood samples were collected three-times at 0, 12 and 24 hours after birth from each group. Plasma was obtained and analyzed with HPLC and ELISA for Vitamin E and IgG concentration, respectively. Plasma alpha-tocopherol concentrations of calves supplemented with vitamin E were significantly higher than the control calves. Feeding of colostrum containing 1000 IU Vitamin E insignifacantly increased IgG amount in the these of plasma of calves 24 h after birth. This study revealed that Vitamin E supplementation to colostrum did not increase IgG amount in blood plasma, Howevere was found that there was no conflict between Vitamin E supplementation and IgG absorption in newborn calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • IgG.
  • vitamin E
  • Volostral