تعیین آلودگی آب مورد استفاده درسیستم خنک کننده لاشه طیور به باکتریهای جنس سالمونلا و گونه‌های انتریتیدیس و تایفی موریوم در کشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد با استفاده از روش Multiplex-PCR

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکد ه دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

محصولات طیوربه عنوان یکی از مهمترین عوامل انتقال عفونت سالمونلائی در انسان شناخته شده است. آب مورد استفاده در قسمت پرکنی، پیش سردکن و سردکن(چیلر) در پروسه کشتار طیور می‌تواند موجب انتقال متقابل باکتری‌ها گردد. آب پیش سرد کن و چیلر در پروسه کشتار طیور در مشهد به ترتیب هر 2و 5 ساعت یکبار تعویض می‌گردد. در این بررسی تعداد 52 نمونه، از آب منبع، آب پیش سردکن و چیلر کشتارگاه صنعتی طیور مشهد در ساعت‌های متوالی کاری باچهار تکرار در چهار روز برداشت گردید و بااستفاده از روش کشت مرسوم شامل مراحل پیش غنی سازی، غنی سازی و کشت در محیط‌های اختصاصی و تفریقی، تعداد 10 نمونه آلوده به جنس سالمونلا تشخیص داده شد. تمامی موارد مثبت مربوط به نمونه آب چیلر، و بیشترین میزان آلودگی مربوط به ساعت‌های انتهائی قبل از تعویض آب بود. جهت تایید تشخیص کلنی‌های جدا سازی شده به عنوان جنس سالمونلا و تعیین سرووارهای تایفی موریوم و انتریتیدیس، کلنی‌های جداسازی شده به روش مولتی پلکس PCR با استفاده از سه جفت پرایمر شامل ‌141S و ‌138S اختصاصی ژن invA، پرایمر‌های ‌15Fli و Tym اختصاصی ژن‌fliC و پرایمر‌های ‌ 5e-6Prot و ‌ 6e-6Prot اختصاصی ژن E6Protکه به ترتیب اختصاصی جنس سالمونلا و سرووارهای تایفی‌موریوم و انتریتیدیس می‌باشند مورد آنالیز قرارگرفت، در این بررسی 2/19درصد آلودگی به جنس سالمونلا، 9/1درصد به سالمونلا تایفی‌موریوم ‚8/5درصد به سالمونلا انتریتیدیس و 5/11 درصدبه سایر ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONTAMINATION OF WATER USED FOR CHILLING OF POULTRY CARCASSES TO SALMONELLA TYPHIMURIUM AND SALMONELLA ENTERITIDIS USING MULTIPLEX-PCR METHOD

نویسندگان [English]

  • abdolah jamshidi 1
  • Davood Naghdipoor 2
چکیده [English]

Poultry products have been recognized as a major source of human illness caused by Salmonella serovars. The water content of pre-chiller and chiller in processing line could be the source of cross contamination. Water contents of pre-chillers and chillers, in Mashhad poultry abattoirs are regularly changed every 2 and 5 hours respectively. In this study, a total of 52 water samples were collected from the main tank, the pre-chiller, the initial and the final sections of the chiller in different hours and during four consecutive days. In order to isolate Salmonella spp., conventional culture method: including pre- enrichment, enrichment, selective plating and differential plating were performed. To confirm the identification of isolated colonies as Salmonella spp. and determining serovars as Typhimurium and Enteritidis serovars, a multiplex PCR (m-PCR) assay, using three pairs of primers were employed. S141 and S139 for InvA gene, specific for the genus of Salmonella, Fli15 and Tym for FliC gene, specific for Typhimurium serovar and Prot6e-5 and Prot6e-6 for Prot6E gene, specific for Enteritidis serovar. Number of ten samples (19.2 %) were determined as contaminated with Salmonella spp. All positive samples were from the source of water chiller and the highest rate of contamination was determined in the final hours before refilling of chiller water. In m-PCR assay, number of 1 (1.9%) of isolated colonies were confirmed as SalmonellaTyphimurium and number of 3 (5.8%) of isolated colonies were ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiplex PCR.
  • Salmonella Enteritidis
  • Salmonella spp
  • Salmonella typhimurium