شناسایی گونه‌های مختلف آیمریا در گوسفندان حومه همدان

نویسنده

دانشگاه بوعلی سیناهمدان

چکیده

بیماری کوکسیدیوز از اهمیت بهداشتی و اقتصادی زیادی در گوسفند برخوردار می‌باشد.آلودگی کوکسیدیایی در گوسفندان سراسر دنیا گزارش شده است .عوامل کوکسیدیایی معمولاً بعنوان انگل‌های متداول حیوانات مطرح هستندو موجب کاهش تولید و بیماری در آنها میشوند.مطالعات اندکی در رابطه با آلودگی کوکسیدیایی در گوسفندان ایران انجام شده است پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان فراوانی و شناسایی تنوع گونه‌های آیمریا در گوسفندان اطراف شهر همدان انجام شد. نمونه مدفوع 230 رأCس گوسفند موجود در حومه همدان جهت شناسایی گونه‌های آیمریایی و تعیین فراوانی آلودگی به آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که میزان شیوع آلودگی گونه‌های آیمریایی 04/43 درصد می‌باشد. گونه‌های شناسایی شده به‌ترتیب فراوانی عبارت بودند از: آیمریا اوینوئیدالیس (21/24 درصد) آیمریا آهساتا (82/17 درصد) آیمریا فوره ای (82/17 درصد) آیمریا پاروا (78/14 درصد) آیمریا کراندالیس (69/8 درصد) آیمریا پونکتاتا (91/3 درصد)، ‌ آیمریا اوینا (04/3 درصد) آیمریا پالیدا، (68/2 درصد)آیمریا اینتریکاتا (86/ درصد) و آیمریا وئی بریجنسیس (43/ درصد.)‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IِDENTIFICATION OF EIMERIA SPECIES IN SHEEP OF HAMEDAN SUBURB

نویسنده [English]

  • heidar heidari
چکیده [English]

Coccidiosis is of great economic and medical importance in sheep.Coccidial infection have been reported in almost all sheep rearing places in the world. Coccidia are generally regarded as ubiquitous parasite of animals and continue to be a serious cause of lowered productivity and ill-health. There have been some studies on sheep coccidial infection in Iran. Present study was performed to determine the prevalence rate and diversity of Eimeria speciesamong 230 facal samples provided form sheep of Hamedan suburb. Oocysts were separated using Clayton Lane procedure and were sporoulated. Different species of Eimeria were recognized based on morphometry (length, width, and shape index) and morphology (shape, color, presence or absence of micropyle and its cap, presence of residual, polar and stiedae bodies) of the oocysts. The results showed an overall prevalence of 43.04 percent for coccidisis. The identified species included E. ovinoidalis (%24.21). E. ahsata( % 17.82) E.faurei (% 17.82) , E. parva ( % 14.78) , E . crandalis ( % 8.6) , E .punctata ( % 3.91) E. ovina(% 3.04)E. palida (% 2.68) , E. intricata ( % .86) , and E. Weybridgensis (% .43).

کلیدواژه‌ها [English]

  • coccidiosis
  • Eimeria
  • oocyst
  • sheep.