مطالعه بالینی و خون شناسی در گاو‌های شیری مبتلا به آندوکاردیت توأمان دریچه سه لتی و دیواره قلب

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

آندوکاردیت در گاو می‌تواند به‌صورت دریچه‌ای، دیواره‌ای یا درگیری هم زمان آندوکارد دریچه و دیواره قلب ایجاد شود. با توجه به اهمیت آندوکاردیت در میان بیماری‌های دستگاه گردش خون گاو، تعداد 568 رأCس گاو ماده شیری در کشتارگاه مورد معاینه کامل بالینی به‌ویژه از نظر نشانه‌های اختصاصی درگیری قلب قرار گرفتند. پس از علامت‌گذاری دام‌های مشکوک به درگیری قلب نمونه‌برداری از خون، بازرسی کامل لاشه و بررسی ضایعات بافتی در رابطه با آنها صورت گرفت و در نهایت در 81/2 درصد از آنها وجودآندوکاردیت مشخص شد. میانگین سن گاوهای مبتلا به آندوکاردیت ‌ 4/5‌ سال بود. 2/56 درصد از گاو‌ها بالاتر از 39 درجه سانتی‌گراد حرارت داشتند. حدود 70 درصد از گاوها دارای ضربان قب 84 در دقیقه یا بالاتر بودند. 2/56 درصد مورمور قلبی سیستولیک داشتند. در 75درصد از گاوها یاخته‌های سپید خون کمتر از 5500 عدد در میکرولیتر بود. در 50درصد از گاو‌ها نوتروفیلی بیش از 40 درصد بود. در 2/56درصد از گاو‌ها منوسیت‌ها مقداری بیشتر از5 درصد داشتند. با استفاده از نتایج این مطالعه می‌توان گفت به ویژه در گاوهای میانسال شیری صنعتی در صورت وجود یک کانون عفونی مزمن فعال در بدن همراه با تب ملایم، ضربان با تعداد و شدت بالا یا حداقل نسبتاً بالای مداوم، قرار داشتن یاخته‌های سپید خون در مرز لوکوپنی و افزایش نسبی نوتروفیل‌ها و منوسیت‌ها، احتمال مواجه بودن با آندوکاردیت دریچه‌ای حتی اگر صدای مورمور سیستولیک با گوشی شنیده نشود، پایین نیست و شایسته است که در صورت امکان با انجام اکوکاردیوگرافی، به یافته‌های بالینی مفیدی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CLINICAL AND HEMATOLOGICAL FINDINGS IN AFFECTED DAIRY COWS WITH COMBINED TRICUSPID AND MURAL ENDOCARDITIS

نویسندگان [English]

 • Mohammad Gholi Nadalian
 • naser alidadi
 • Farid Baharloo
 • Mohammad Reza Mokhber Dezfouli
 • alireza bahonar
 • Ali Rezakhani
چکیده [English]

Endocarditis of cattle can develop as valvular, mural or concurrent involvement of the valvular and mural endocardium. Given the importance of endocarditis among the diseases of the cardiovascular system in cattle, 568 dairy cows were studied through complete clinical examination, looking particularly for special signs of heart involvement. The cows suspected of having a heart problem were labeled following the identification. Additional measures including blood sampling, carcass examination, and lesion sampling for histopathology were carried out in the abattoir, and endocarditis was diagnosed in 2.81% of the cases. The mean age of the cows with endocarditis was 5.4 years. The body temperature was higher than 39°C in 56.2% of the cases. Almost 70% of the cows had more than 84 heart beats per minute. A cardiac systolic murmur was found in 56.2% of the cows. Fewer than 5,500 white blood cells per microliter and neutrophilia with more than 40% neutrophils was diagnosed in 75% and 50% of the cases, respectively. Given these results, it was concluded that despite the absence of audible systolic murmur using a stethoscope, it is probable to see valvular endocarditis, particularly in industrial mid-aged dairy cows with a focal active infective involvement showing mild fever, persistent high or at least relatively high heart beat rate and intensity, marginal leucopenia, and relatively increased neutrophils and monocytes. Therefore it may be suitable to conduct echocardiography due to its very applicable findings

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abattoir
 • clinical findings
 • Cow
 • Hematology
 • Endocarditis