ارزیابی باروری حاصل از درمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

تنش گرمایی سبب کاهش باروری گله‌های گاو شیری و اعمال خسارت بر این صنعت می‌شود. استفاده از هورمون‌ها پس از تلقیح مصنوعی یکی از راهکارهای غلبه بر اثرات منفی ناشی از این پدیده می‌باشد.هدف از انجام این مطالعه مقایسه بین تاثیر تجویز پروژسترون (به فرم سیدر) و GnRH متعاقب تلقیح مصنوعی بر میزان آبستنی گاوهای شیری تحت تنش گرمایی خفیف بود. ‌ ‌گاوها پس ازفحل یابی و تلقیح بصورت کاملاً تصادفی در سه گروه قرار داده شدند. 1– گروه ‌ GnRH(تعداد=44راس) به گاوهای این گروه 5 روز بعد از تلقیح یک دوز(500میکروگرم) ‌ GnRH بصورت عضلانی تزریق شـد. 2– گـروه سیدر (تعداد=44راس) یک عدد سیدر در روز 5 پس از تلقیح به مدت یک هفته در مهبل این گاوها کار گذاشته شد. 3– گروه شاهد (تعداد=36راس) در مورد گاوهای این گروه هیچ درمانی صورت نگرفت. تشخیص آبستنی در فاصله32تا 39 روز پس از تلقیح با روش اولتراسونوگرافی انـجـام شـد. میـزان بـاروری در داخـل گـروه‌هـای GnRH و سیـدر بـر‌اسـاس روزهـای شیـردهـی>‌150 و ‌“‌150روز بـه تـرتیـب 7/76‌درصـد، 7/40درصد،6/84درصد،‌ و9/41درصد محاسبه گردید که اختلاف مشاهده شده از نظر آماری معنادار است ‌)05/0(p<‌. میزان باروری در داخل گروه‌های شاهد و سیدر بر اساس تعداد تلقیحات قبلی>‌‌3و‌“‌3 به ترتیب80درصد،2/31‌ درصد،2/84درصد و 32درصد بود که اختلاف مشاهده شده از نظر آماری مـعـنـادار اسـت ‌)05/0.(p< مـیـزان باروری به ازای اولین تلقیح و همچنین باروری تجمعی در بین سه گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری را نشان نداد‌)05/0(p>‌. با توجه به نتایج این مطالعه، درمان با GnRH و سیدر در روز 5 پس از تلقیح مصنوعی سبب بهبود میزان باروری گاوهای شیری تحت تنش گرمایی خفیف نمی‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISION BETWEEN PROGESTRONE AND GnRH SUPLEMENTATION ON THE CONCEPTION RATE OF HEAT STRESSD DAIRY CATTLE AFTER ARTIFICIAL INSEMINATION

نویسندگان [English]

  • naser shamsabadi 1
  • Peyman Rahimi Feyli 2
  • hamid Ghasemzadeh-nava 2
  • Abolfazl Shirazi 1
  • Pezhman Mirshokrai 1
چکیده [English]

Heat stress causes reduced fertility and significant economic loss in dairy cattle. To override the suppressive effects of heat stress, various hormonal manipulations have been utilized. The aim of this study was to compare the effect of progesterone (in the form of CIDR) and administration of GnRH after insemination on the conception rate of heat stressed dairy cattle. All cows were inseminated at estrus and were then alternately assigned into three groups on day 5 after artificial insemination (AI): i) GnRH group (n=44) received an IM injection of 500 µg GnRH (GONAbreed, PARNEL, Australia,); ii) CIDR group (n = 44) received a CIDR (EAZI-BREED, Hamilton, NZ, containing 1/9 g progesterone) which was removed after a week; and iii) control group (n = 36), which did not receive any treatment. Conception was diagnosed on day 32-39 after AI by ultrasonography. Conception rate in GnRH, CIDR and control groups were 54.5%, 54.5% and 58.3%, respectively. The results demonstrated that there was no significant difference among the three groups (p >0.05). These treatments had had no statistically different effects on lactation, milk yield, days in milk and number of AI (p>0.05). Conception rates within GnRH and CIDR groups in <150 and >150 days in milk subgroups were 74.4%, 40.7%, 84.6% and 41.9%, respectively and differed statistically significantly (p>0.05). Conception rate within control and CIDR groups among <3 and >3 numbers of AI were 80%, 31.2%, 84.2% and 32%, respectively, which was statistically significant (p>0.05). According to the results of this study, the use of GnRH and CIDR after AI did not improve conception rates of mildly heat stressed dairy cattle

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIDR.
  • Dairy cattle
  • GnRH
  • heat stress
  • subfertility