مطالعه ژن‌های حدت سویه‌های وروتوکسین‌زای باکتری اشریشیا کلی جدا شده از شیرهای خام و پنیرهای غیر پاستوریزه

نویسندگان

1 'گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،پژوهشکده بیماریهای مشترک دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد

2 گروه میکروبیولوژی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه پاتوبیولوژی،پژوهشکده بیماریهای مشترک دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد

4 دانش اموخته دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد

چکیده

‌اشریشیاکلی وروتوکسیژن شامل سویه‌ها‌یی است که دارای ژن‌های1 stx و 2stx می‌باشند که هر کدام نقشی در بیماریزایی باکتری E. coli دارند. این سویه‌ها باعث بروز اسهال خونی، سندرم همولیتیک اورمیک و ترومبوسایتوپنی پورپورا می‌شود. از آنجایی که احتمال وجود باکتری E. coli و سویه‌های وروتوکسین زا در مواد غذایی گوناگون از جمله شیر و پنیر زیاد است و به لحاظ اهمیت زیاد این سویه‌ها در بهداشت انسان، در همین راستا این مطالعه جهت بررسی فراوانی سویه‌های وروتوکسین زای اشریشیاکلی در شیر و پنیرهای غیر پاستوریزه، با روش PCR طراحی و به اجرا درآمد. در این بررسی 200 نمونه شیر غیر پاستوریزه و 80 نمونه پنیر غیر پاستوریزه مورد آزمون قرار گرفت که 38 جدایه باکتری اشریشیاکلی از نمونه‌های شیر غیر پاستوریزه و 14 جدایه باکتری اشریشیاکلی از نمونه‌های پنیر غیر پاستوریزه جدا گردید. جدایه‌های E. coli جدا شده از نظر وجود سروتیپ ‌7:H157O و ژن‌های1‌stx، 2stx، eaeA و ‌ hlyA توسط روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند. ‌ نتایج نشان داد که از بین 38 جدایه باکتری E. coli جدا شده از نمونه‌های شیر غیر پاستوریزه، 2 سروتیپ ‌7:H157O جدا گردید که هر دو واجد ژن‌های ‌2stx، eaeA و hlyA بودند. همچنین یک جدایه غیر ‌157O نیـز واجد ژن ‌2stx شناسایی گردید. هیچ یک از جدایه‌ها واجد ژن ‌1stx نبودند. از بین 14 جدایه باکتری E. coli جدا شده از نمونه‌های پنیر غیر پاستوریزه، هیچ کدام واجد ژن‌های مذکور نبودند و سروتیپ ‌7:H157O نیز جدا نگردید. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

VIRULANCE GENES OF VEROTOXIGENIC E.COLI ISOLATED FROM RAW MILK AND UNPASTURIZED CHEESE

نویسندگان [English]

  • mojtaba boniadian 1
  • Taghi Zahraei Salehi 2
  • Mohammad Reza Mahzounieh 3
  • Forough Akhavan Taheri 4
چکیده [English]

Verotoxigenic strains of E. coli mostly contain one or both of stx1 and stx2 genes. Both of these genes play a role in pathogenicity of the bacteria. These strains cause bloody diarrhea, uremic haemolytic syndrome and purpura thrombocytopenia. Because of a high probability of the presence of verotoxigenic strains of E. coli in various foods, especially milk and cheese, and due to the importance of these strains to human health, we aimed to determine the presence of verotoxigenic strains of E. coli in unpasteurized milk and cheese by PCR. In this study, 200 samples of raw milk and 80 samples of unpasteurized cheese were collected, and verotoxigenic E. coli were isolated using selective media. PCR was used to determine some virulence genes including stx1, stx2, eaeA and hlyA. Thirty-eight and 14 E. coli samples were isolated from raw milk and unpasteurized cheese, respectively. The isolates were examined by PCR in order to find the O157:H7 specific DNA and stx1, stx2, eae and hlyA genes. Two out of 38 isolates originating from raw milk were typed as O157:H7, both of them containing stx2, eaeA and hlyA genes. Another isolate, which was not O157:H7, also contained the stx2 gene. No isolates possessed the stx1 gene. None of the isolates originating from unpasteurized cheese samples contained any of the virulence genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cheese
  • Milk
  • verotoxigenic E. coli.