مطالعه ژن‌های حدت سویه‌های وروتوکسین‌زای باکتری اشریشیا کلی جدا شده از شیرهای خام و پنیرهای غیر پاستوریزه

نویسندگان

1 'گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،پژوهشکده بیماریهای مشترک دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد

2 گروه میکروبیولوژی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه پاتوبیولوژی،پژوهشکده بیماریهای مشترک دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد

4 دانش اموخته دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد

چکیده

‌اشریشیاکلی وروتوکسیژن شامل سویه‌ها‌یی است که دارای ژن‌های1 stx و 2stx می‌باشند که هر کدام نقشی در بیماریزایی باکتری E. coli دارند. این سویه‌ها باعث بروز اسهال خونی، سندرم همولیتیک اورمیک و ترومبوسایتوپنی پورپورا می‌شود. از آنجایی که احتمال وجود باکتری E. coli و سویه‌های وروتوکسین زا در مواد غذایی گوناگون از جمله شیر و پنیر زیاد است و به لحاظ اهمیت زیاد این سویه‌ها در بهداشت انسان، در همین راستا این مطالعه جهت بررسی فراوانی سویه‌های وروتوکسین زای اشریشیاکلی در شیر و پنیرهای غیر پاستوریزه، با روش PCR طراحی و به اجرا درآمد. در این بررسی 200 نمونه شیر غیر پاستوریزه و 80 نمونه پنیر غیر پاستوریزه مورد آزمون قرار گرفت که 38 جدایه باکتری اشریشیاکلی از نمونه‌های شیر غیر پاستوریزه و 14 جدایه باکتری اشریشیاکلی از نمونه‌های پنیر غیر پاستوریزه جدا گردید. جدایه‌های E. coli جدا شده از نظر وجود سروتیپ ‌7:H157O و ژن‌های1‌stx، 2stx، eaeA و ‌ hlyA توسط روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند. ‌ نتایج نشان داد که از بین 38 جدایه باکتری E. coli جدا شده از نمونه‌های شیر غیر پاستوریزه، 2 سروتیپ ‌7:H157O جدا گردید که هر دو واجد ژن‌های ‌2stx، eaeA و hlyA بودند. همچنین یک جدایه غیر ‌157O نیـز واجد ژن ‌2stx شناسایی گردید. هیچ یک از جدایه‌ها واجد ژن ‌1stx نبودند. از بین 14 جدایه باکتری E. coli جدا شده از نمونه‌های پنیر غیر پاستوریزه، هیچ کدام واجد ژن‌های مذکور نبودند و سروتیپ ‌7:H157O نیز جدا نگردید. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها