تکه برداری به روش جراحی و مطالعه بافت شناسی گناد تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) ‌ پرورشی

نویسندگان

بخش فیزیولوژی و بیوشیمی،انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

چکیده

سلـول‌های جنسی در ماهیان نر کوچک و میکروسکوپی است، در حالی‌که تخمک‌های رسیده ماهیان ماده را می‌توان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. با توجه به این‌که ماهیان خاویاری در سنین نسبتاً بالایی به بلوغ جنسی می‌رسند، بنابراین یکی از راههای مهم و قابل اطمینان جهت تشخیص و جداسازی نر و ماده از همدیگردر سنین پایین، تکه برداری از بافت گناد و عملیات بافت شناسی روی گناد فیکس شده می‌باشد. بدین منظور جهت تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی، گناد 81 عدد از تاسماهیان ایرانی پرورشی 4 ساله پرورش یافته در وان‌های فایبرگلاس از طـریـق تکـه بـرداری مـورد مـطالعه قرار گرفتند. ‌ ‌نمونه‌های فیکس شده بعد از عملیات بافت شناسی براساس روش‌های مرسوم، به کمک میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی بر اساس یافته‌های بافت شناسی، 30 عدد از تاسماهی ایرانی نر (37درصد ) و 51 عدد از آنها ماده (63 درصد) بودند. این ماهیان از لحاظ مراحل رسیدگی جنسی، 16 درصد در مرحله I، 5/23 درصد درIII-، 3/59 درصد در مرحله II و 2/1 درصد در مرحله III رسیدگی جنسی بودند. در این بررسی با توجه به سن و شرایط پرورش یکسان، ماهیان ماده از لحاظ تعداد نسبت به ماهیان نر بیشتر بودند و از نظر رسیدگی جنسی در مرحله پایین‌تری قرار داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOPSY AND HISTOLOGICAL STUDY OF GONADS FROM FARMED ACIPENSER PERCICUS

نویسندگان [English]

 • ali hallajian
 • Rezvanollah Kazemi
 • Mahmoud Mohseni
 • Sohrab Dejandian
 • Ayob Yousefi Jourdehi
 • Mohsen Bahmani
 • Mohammad Pourdehghani
 • Mohammad Ali Yazdani
 • Houshang Yeganeh
چکیده [English]

Sexual cells in male fishes are microscopic and smaller than eggs in females. Due to the late maturation age in sturgeons, the biopsy of gonads and histological studies are one of the most important and reliable ways to detect and separate males and females from each other at early ages. The aim of the present study was to determine and divide the sexes in farmed Acipenser persicus reared under artificial conditions. In order to detect and determine sexual maturation stages, gonads of 81 farmed A. persicus were sampled by biopsy. Samples were fixed and studied by light microscope. Results showed that males and females were 30 (37%) and 51 (63%) individuals, respectively. The determination of sexual maturation stages in A. persicus showed that 16% were at stage I, 23.5% at stage I - II, 59.3% at stage II and 1.2% at stage III. The number of females was higher than that of males, but sexually mature females were at lower maturation stages than males in the same age and rearing conditions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acipenser persicus
 • biopsy
 • sexual maturation stages.