مطالعه ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی غده جنسی خیار دریایی (Holothuria leucospilota)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه بیولوژی دریا،دانشکده علوم دریایی واقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

باتوجه به اهمیت خیارهای دریایی و ناشناخته ماندن آنها در کشور ما، هرگونه مطالعه در این باره می‌تواند ارزشمند باشد. لذا این تحقیق در زمینه بیولوژی تولید مثل و بررسی غدد جنسی از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی در گونه Holothuria leucospilota انجام شد. در این مطالعه، نمونه‌برداری از خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota، در یک دوره یک ساله به‌صورت ماهیانه، در منطقه بستانه هرمزگان، در خلیج فارس، صورت گرفت. 124 عدد نمونه ماده و 108 عدد نمونه نر بررسی گردید. در مطالعه ماکروسکوپی بررسی رنگ غدد جنسی، شمارش تعداد توبول‌ها و اندازه گیری طول و قطر آنها مورد نظر بود. جهت مطالعات هیستولوژیک و مورفومتریک غددجنسی، پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه‌های بافتی به روش معمول، مقاطع پارافینی 5 میکرونی تهیه شده، با رنگ‌های هماتوکسیلین–ائو.زین مورد رنگ آمیزی قرار گرفتند، قطر توبول‌ها غدد جنسی با میکرومتر عدسی چشمی و با بزرگنمایی 4‌‌×‌‌، در سه ناحیه ابتدا، میانه و انتهای توبول، اندازه گیری شد. ‌غدد جنسی از توبول‌های رشته‌ای تشکیل شده که در گونه مذکور، در ماده‌ها صورتی رنگ و در نرها کرم رنگ می‌باشد. با بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی5 مرحله رسیدگی جنسی تعیین گردید: 1) رشد اولیه، 2) رشدیافته، 3) رشد پیشرفته، 4) رسیده یا بالغ، 5) پس از تخم‌ریزی. نتایج زیست سنجی غدد جنسی نشان داد، نرها دارای تعداد توبول‌های بیشتر، باریک تر و بلندتر نسبت به ماده‌ها بودند. تعداد، طول و قطر توبول‌ها نیز با پیشرفت مراحل رسیدگی جنسی از مرحله 1 تا 4 افزایش و در مرحله 5 کاهش می‌یابد. رابطه بین تعداد توبول‌ها و وزن غده جنسی نیز به دست آمدکه ضریب تعیین(2‌R )نمودار آن در جنس نر 73/0 و در جنس ماده 80/0 بود.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC CHARACTERISTICS OF GONADAL TUBULES IN THE SEA CUCUMBER (HOLOTHURIA LEUCOSPILOTA)

نویسندگان [English]

  • Hassan Morovvati 1
  • Fatemah Ghobadiyan 2
  • Ahmad Savari 2
  • Seyed Mohammad Bagher Nabavi 2
  • Hossein Zolgharnein 2
چکیده [English]

Due to the importance of sea cucumbers and the paucity of information about the status of Iranian populations, this study was necessary. Therefore, the biology of the reproduction system and macroscopic and microscopic examinations of the sexual glands of Holothuria leucospilota were carried out in this study. Data were obtained from monthly sampling of H. leucospilota during a one-year period on the Bustaneh Coast of the Persian gulf, Hormozgan, Iran. A total of 124 females and 108 males were collected. The gonads were found to be composed of many tubules. The gonad color of males of this species is creamy, while female gonads are pink to reddish-orange. Macroscopic and microscopic features of the gonads were used to assess maturity stages. The studied macroscopic features were gonad color, gonad weight, their length and diameter, and the number of tubules. Microscopic examinations included histological studies of hemotoxylin and eosin (H&E) stained texture slides. Based on these criteria, five stages of maturity were determined for both sexes: early growth (1), growth (2), advanced growth (3), mature (4), and post spawning (5). The tubules were found to be longer and narrower in males than in females. The measured biometric factors of gonadal tubules developed from stage 1 to stage 4 of sexual maturity and declined in stage 5. The relationship between the number of tubules and the gonad weight was also calculated. The coefficient of a diagram was determined as 0.73 for male and 0.80 for female H. leucospilota.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holothuria leucospilota
  • Persian Gulf
  • sexual glands
  • sexual maturity stages