تأثیر مکمل اسیدلینولئیک مزدوج محافظت شده بر تولید شیر، ترکیبات آن و فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین

نویسندگان

گروه علوم دامی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اسید لینولئیک مزدوج محافظت شده ممکن است سبب افزایش نسبت پروتئین به چربی در شیر و بهبود بالانس انرژی در اوایل شیر دهی گاو شود. به منظور بررسی اثرات استفاده از مکمل اسیدلینولئیک مزدوج (‌)CLA محافظت شده بر تولید، ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی در گاوهای شیری هلشتاین، تعداد 8 راس گاو شیری دو زایش و به بالاو در اوایل زایش با متوسط تولید حداقل 25 کیلوگرم در روز به طور کاملا تصادفی انتخاب و در 4 گروه در قالب طرح چرخشی متوازن دسته بندی شدند. آزمایش در 4 دوره 21 روزه شامل 7 روز عادت پذیری و 14 روز اعمال تیمار و نمونه گیری در نظر گرفته شد. تیمار‌های اعمال شده شامل سطوح 0، 50، 100 و 150 گرم در روز مکمل ‌ CLA(اسید لینولئیک کونژوگه) به ازای هر راس گاو بود. اعمال تیمار‌ها باعث بروز نتایج معنی‌داری در غلظت برخی از فراسنجه‌های خونی همچون کاهش کلسترول و ‌-CLDL خون گردید (05/0‌p<‌)، در حالیکه میزان بتا هیدروکسی بوتیریک اسید، گلوکز، HDL-C، VLDL-C و تری گلیسیرید خون در اثر استفاده از این مکمل تغییر معنی‌داری از نظر آماری نشان نداد (05/0‌p>‌.) میزان تولید شیر به طور معنی‌داری در اثر اعمال تیمارها افزایش یافت (5‌0/0‌p<‌)‌ و تیمار 100 گرم، بیشترین افزایش را از خود نشان داد. درصد چربی شیر گاوهای مورد آزمایش در این طرح همراه با افزایش غلظت تیمار‌ها به طور معنی‌داری کاهش یافت (001/0‌p<‌.) اثر معنی‌داری از نظر آماری در غلظت پـروتئیـن و میـزان مـواد جامد بدون چربی و دانسیته شیر در اثر اعمال تیمار‌ها مشاهده نشد. با توجه به افزایش تولید شیر، کاهش غلظت برخی فراسنجه‌های خونی و غنی شدن شیر تولیدی با ایزومرهای مفیدتر این اسید چرب، استفاده از این مکمل در جیره غذایی گاو شیری توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF RUMEN-PROTECTED CONJUGATED LINOLEIC ACID SUPPLEMENTATION ON PRODUCTION RESPONSES, MILK COMPOSITION AND BLOOD METABOLITES IN HOLSTEIN DAIRY COWS

نویسندگان [English]

  • Taghi Ghoorchi
  • Saeid Hasani
  • Firouz Samadi
چکیده [English]

Rumen-protected conjugated linoleic acid (CLA) may increase the protein to fat ratio in milk, and potentially improve the energy balance of early lactation cows. The objective of this study was to evaluate the production performance and blood metabolite changes in Holstein cows supplemented with four different doses of CLA postpartum in early lactation. Eight multiparous Holstein cows with atleast 25 kg/day milk production were randomly chosen and were included in an experimental design with four three week periods (7 days of adaptation and 14 days of treatment and sampling). The experiment was carried out with four levels of protected CLA supplement including 0, 50, 100, and 150 g per day per cow. Blood metabolites such as cholesterol and LDL-C content decreased significantly (p<0.05), but other metabolites such as HDL-C, VLDL-C, triglyceride and BHBA did not change (p>0.05). Milk production increased significantly (p<0.05), and 100 g/day of CLA supplemented treatment resulted in the highest production compared with the other groups. Milk fat percentage of the treated cows was reduced significantly and followed a dose-dependent response. No significant results were observed with regard to the protein content, solids-non-fat and milk density of the milk (p>0.05). The increased milk production, and decreased blood LDL-C and cholesterol levels indicate an improvement in the physiological state of the cows. Given the enrichment of produced milk using this supplement, it is highly recommended to provide these supplements in dairy cow diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conjugated linoleic acid
  • Dairy cow.
  • linoleic acid milk production
  • milk fat