تأثیر تجویز خوراکی عصاره خار مریم ‌(Silybum marianum)‌ بر پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی

نویسندگان

1 بخش بیماریهای آبزیان،گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق اثر عصاره گیاه خار مریم بر برخی پاسخ های ایمنی و خون شناسی ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور 280 قطعه ماهی کپور معمولی (میانگین وزن 22/8±12/65) به چهار تیمار تقسیم گردیدند. تیمار اول با باکتری کشته آئروموناس هیدروفیلا ایمن شده و با خوراک حاوی 5/0‌درصدعصاره خار مریم تغذیه گردید. تیمار دوم ایمن نشده‌، ولی با خوراک حاوی عصاره تغذیه شد. تیمار سوم به روش فوق ایمن شده و با خوراک معمولی تغذیه شد، در صورتیکه تیمار چهارم ایمن نشده و با خوراک معمولی تغذیه گردید. به مدت 40 روز در فواصل زمانی 10 روزه نمونه گیری از خون آنها انجام گرفت. آزمایشات ایمنی شناسی شامل میزان فعالیت لایزوزیم سرم، میزان قدرت باکتری کشی سرم، فعالیت مسیر التراناتیو کمپلمان، میزان آنتی بادی ضد آئروموناس هیدروفیلا، میزان پروتئین تام و میزان IgM سرم ماهیان هر تیمار اندازه گیری گردید. برخی فاکتورهای خون شناسی (میزان هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول‌های سفید و قرمز خونی، حجم متوسط گلبولی، وزن متوسط هموگلوبولین گلبولی و غلظت هموگلوبولین گلبولی) نیز در هر تیماراندازه گیری شد. در انتهای دوره تیمارها با باکتری آئروموناس هیدروفیلای‌‌زنده چالش داده شدند. و تلفات بعد از چالش ثبت گردید. نتایج مشخص ساخت که سطح لایزوزیم سرم و میزان پروتئین تام و میزان IgM سرم، تعداد گلبول‌های سفید و میزان هماتوکریت در هر دو تیمار ایمن و غیر ا‌ یمن تحت تاثیر تجویز عصاره خار مریم قرار گرفت (05/0‌p<‌.) در صورتیکه تیتر آنتی بادی ضد آئروموناس هیدروفیلا، فعالیت کمپلمان و سایر فاکتورهای خون شناسی در هر دو گروه ایمن و غیر ایمن تحت تاثیر تجویز عصاره قرار نگرفتند (05/0‌p<‌)‌. میزان قدرت باکتری کشی سرم و تلفات بعد از چالش با باکتری آئروموناس هیدروفیلا نیز فقط در تیمار غیر ایمن تحت تاثیر تجویز عصاره خارمریم قرار گرفت(05/0‌p<‌.) بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که تجویز عصاره خار مریم بصورت خوراکی باعث تحریک برخی فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی می‌گردد، و این ماده به عنوان یک محرک ایمنی در ماهی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF DIETARY SILYBUM MARIANUM EXTRACT ON IMMUNE PARAMETERS OF THE COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Alishahi 1
  • Mahdi Soltani 2
  • Mehrzad Mesbah 1
  • Amin Ssmaeili Rad 1
چکیده [English]

In this study the effects of Silybum. marianum extract on some immune responses and hematological parameters of the common carp (Cyprinus carpio) were investigated. A total of 280 fish weighing 65.12 ± 8.22 g were randomly divided into four equal groups. Group1 was immunized with Aeromonas hydrophila bacteria and fed with a diet containing 0.5% S. marianum extract. Group 2 was non-immunized and fed with a diet containing 0.5% S. marianum. Group 3 was immunized with A. hydrophila and was fed with a S. marianum-free diet. Group 4was neither immunized nor fed with S. marianum. Blood samples were taken every 10 days for 40 days. Sera samples were analysed for lysozyme activity, serum bactericidal activity, alternative complement activity, total protein, IgM concentration and anti-A. hydrophila antibodies. Blood samples were also used for hematological parameters, PCV, Hb, WBC, RBC, MCV, MCH, and MCHC. 30 fish in triplicates were challenged with A. hydrophila. The results showed that the values for WBC, PCV, total protein, IgM levels, and lysozyme activity were significantly increased in the serum of S. marianum-treated fish (p<0.05). No significant differences were recorded in anti-A. hydrophila antibody levels, complement activity, or other hematological parameters in S. marianum-treated fish compared to controls (p>0.05). The RPS and serum bactericidal activity was only increased in the non-immunized, S. marianum-fed group when compared to non-immunized, S. marianum-free group. This study indicates that oral administration of S. marianum enhances some non-specific immune responses in C. carpio, and therefore it can be recommended as an herbal immunostimulant in fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila.
  • Cyprinus carpio
  • immune response
  • Silybum marianum