تغییرات فیزیولوژیک الیاف و فولیکول‌های پشم گوسفندان توده ژنتیکی کیوسی، آرخامرینوس‌×‌مغانی و سافولک‌×‌مغانی در پاسخ به طول دوره روشنایی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2 گروه علوم دامی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 گروه علوم دامی،دانشگاه زنجان

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده

رشد پشم در بسیاری از نژادهای گوسفند تحت تاثیر مدت روشنایی (فصل) می‌باشد بطوری‌که در شرایط تغذیه‌ایی یکسان در فصلی که مدت روشنایی زیاد می‌باشد پشم نیز از رشد بیشتری برخوردار است. این تحقیق به منظور اندازه گیری اثر روشنایی طبیعی و مصنوعی بر خصوصیات پشم و فولیکول‌های پوست سه توده ژنتیکی از گوسفندان انجام گرفت. بدین منظور 40 رأCس میش غیر آبستن غیر شیرده (کیوسی، آرخامرینوس‌×‌مغانی و سافولک‌×‌مغانی) و با میانگین سنی یکسان (22 ماه) به طور تصادفی انتخاب شدند و به تعداد مساوی از هر توده ژنتیکی در دو گروه آزمایشی به مدت 50 روز تحت روشنایی طبیعی (در محیط باز) و روشنایی مصنوعی (8 ساعت روشنایی و 16 ساعت تاریکی) قرار گرفتند و با جیره‌های غذایی یکسان در سطح نگهداری شامل یونجه، کاه و جو و در حد مصرف اختیاری تغذیه شدند. در اتمام دوره» الگوی روشنایی، از قسمت میانی سمت چپ بدن گوسفندان به مقدار 50 گرم پشم با استفاده از پشم چین برقی و از قسمت میانی سمت راست گوسفندان یک قطعه پوست به قطر یک سانتیمتر با استفاده از پانچ نمونه برداری شد. تجزیه داده‌ها در قالب طرح کاملا تصادفی و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن و با استفاده از سیستم نرم افزاری SAS انجام گردید. نتایج به دست آمـده نشـان داد که تراکم فولیکول اولیه در گوسفندان تحت روشنایی طبیعی به طور معنی‌داری (01/0‌<‌)p کمتر از روشنایی مصنوعی بود. تناسب فولیکول‌های ثانویه به اولیه گوسفندان تحت روشنایی طبیعی به طور معنی‌داری (01/0‌<‌)p بیشتر از روشنایی مصنوعی بود. درصد فولیکول‌های ثانویه غیر فعال گوسفندان تحت روشنایی طبیعی به طور معنی‌داری (01/0‌<‌)pکمتر از روشنایی مصنوعی بود. روشنایی تاثیری بر خصوصیات الیاف و سایر صفات فولیکولی گوسفندان نداشت. به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش مدت روشنایی سبب بهبود خصوصیات فولیکولی می‌گردد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PHYSIOLOGICAL VARIATIONS IN FIBER AND FOLLICLE CHARACTERISTICS OF CHIOS,ARKHA MERINO×‌ MOGHANI AND SUFFOLK× MOGHANI SHEEP IN RESPONSE TO PHPTOPERIOD

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ansari Renani 1
  • Hamid Reza Baghershah 2
  • Sepehr Moradi 3
  • Abolhasan Sadeghi Panah 1
  • Seyed Mojtaba Seyed Moumen 4
  • Nader Asadzade 1
چکیده [English]

Wool growth is influenced by photoperiodic period of different seasons; under similar nutritional conditions, more wool is produced in longer photoperiodic season. In this study, the effects of photoperiod on fiber and skin follicle characteristics of three sheep breeds were studied. Forty non-pregnant and non-milking ewes (Chios, ArkhaMerino × Moghani and Suffolk × Moghani breeds) with a similar age were selected. Equal numbers from each breed were divided into two groups (20 ewes/group), and the two groups were treated with a natural photoperiod (open natural environment: 12 hours light - 12 hours dark) and an artificial photoperiod (8 hours light and 16 hours dark) for 50 days. All animals were fed ad libitum with a similar diet including alfalfa, straw and barley at maintenance level. At the end of the treatment period, 50 g of wool was collected from the left mid side area (about 20 cm from the spinal column on the third rib) by a laboratory wool clipper, and a skin biopsy was taken from the right mid side area using a 1 cm diameter trephine. The following fiber characteristics were measured: staple length, fiber diameter, percentage of medullated and non-medullated fibers, wool efficiency. Analyzed follicle characteristics included follicle type ratio, follicle density, and follicle activity. A randomized design analysis of the data and comparison of means were performed with Duncan's new multiple range test. Results indicated that the primary follicle density in sheep under a natural photoperiod were significantly (p<0.01) lower than under an artificial photoperiod. The secondary to primary follicle ratio in sheep under a natural photoperiod were significantly (p<0.01) higher than in sheep under the artificial photoperiod. The percentage of inactive secondary follicles in sheep under the natural photoperiod were significantly (p< 0.05) lower than in sheep treated with the artificial photoperiod. Both natural and artificial photoperiod had no effect on fiber characteristics

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiber
  • follicle
  • photoperiod
  • sheep