اسهال ویروسی گاو در استان قزوین– ایران: مطالعه سرواپیدمیولوژی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 اداره کل دامپزشکی استان قزوین

3 ) اداره کل دامپزشکی استان قزوین

چکیده

ویروس اسهال ویروسی گاو ‌(BVDV)‌ یکی از مهم ترین و شایع ترین عوامل عفونی موجود در صنعت پرورش گاو سراسر جهان می باشد و همواره خسارات اقتصادی قابل توجه ای را بر پیکر این صنعت وارد می آورد. وسعت این معضل باعث انجام تحقیقات و اقدامات ارزشمندی جهت کنترل آن در غالب کشور های جهان شده است و موفقیت های فراوانی نیز حاصل آمده است. بررسی وجود و شیوع سرمی عفونت با این ویروس به عنوان نخستین گام در راه مبارزه می باشد و تحقیق حاضر این جنبه را در استان قزوین هدف قرار داده است. تعداد 2205 نمونه سرم خون از گاوهای بالاتر از یک سال مربوط به 59 دامداری واقع در سه شهرستان مختلف (آبیک، بوئین زهرا و البرز) استان قزوین به صورت تقریباً تصادفی در ماه های آبان و آذر 1386 و تابستان 87 جمع آوری شد. کیت‌های استاندارد الایزای تشخیص پادتن های ضد ویروس BVD به منظور بررسی شیوع سرمی عفونت مورد استفاده قرار گرفت و تحلیل های آماری با استفاده از آزمون مربع کای انجام پذیرفت. در کل، تعداد 1644 نمونه مثبت شناخته شد. بدین ترتیب شیوع سرمی پادتن‌های ضد ویروس BVD در گاوهای مورد بـررسـی و در مقـطـع زمـانـی مـربوطه برابر با 5/74 درصد محاسبه گردید و 100 درصد گاوداری های مذکور دارای آلودگی بودند. شهرستان های البرز (2/83درصد)،آبیک (2/76درصد) و بوئین زهرا (6/59درصد) به ترتیب از نظر شیوع آلودگی قرار گرفتند. در مواردی که سابقه آن ها به طور دقیق ثبت شده بود، رابطه آماری معنی داری ‌)0005/0(p=‌ بین تعداد شکم های زایش و شیوع آلودگی برقرار بود. همچنین بین سابقه سقط و نتیجه آزمون‌های سرمی نیز رابطه معنی‌دار ضعیفی ‌)03/0(p=‌ مشاهده شد. شیوع سرمی بالای عفونت در گاوداری های مورد بررسی استان قزوین بر بعد گسترده آلودگی و اهمیت اقتصادی کنترل بیماری در این استان (مانند بسیاری از نقاط دیگر کشور) تأکید دارد. به این ترتیب نه تنها در استان قزوین، بلکه در کل کشور باید برنامه های منظم و حساب شده برای غلبه بر این معضل را به اجرا در آورد و پی گیری ویروس از طریق آزمون های مناسب و شناسایی و حذف موارد PI را هر چه سریع تر در دستور کار قرار داد.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BOVINE VIRALDIARRHEAIN QAZVIN PROVINCE (IRAN): ASEROPREVALENCE STUDY

نویسندگان [English]

  • alireza bahonar 1
  • Omid Ali Nekouie Jahromi 1
  • Mohammad Javad Omidvarian 2
  • Osam Najjar 3
  • Majid Reza Shokri 2
  • Mirzaie Kamran 2
1
2
3
چکیده [English]

BVDVis one of the commonest infectious agents causing significant economical losses in the worldwide dairy cow industry. Serious control measures have been adopted against the infection in many countries, particularly in the developed ones. Investigation of the presence and prevalence of the infection is the first step, and an important one, for efficient control. This survey is aimed at these aspects of BVD in Qazvin Province. A total of 2,205 serum samples were
gathered, almost randomly, from cows over 1-year old residing in 59 industrial dairy farms of Qazvin Province. The samples were taken from the cities of Abyek, Alborz and Buinzahra in the autumn of 2007 and the summer of 2008. A standard ELISA kit was applied for detecting antibodies against BVDV, using SPSS software (version 17) for corresponding analyses. The results indicated that 1,644 serum samples had positive reaction. Consequently, overall seroprevalence of infection in animals during the period surveyed was estimated at about 74.5%. Prevalence of the infection at herd level was 100%. Alborz with 83.2%, Abyek with 76.2%, and Buinzahra with 59.6% stood in order of seroprevalence. In the cases with an exact recorded history of parity and abortion, statistically significant relations were found between both variables and the test results (chi-square test with p=0.0005 & p=0.03, respectively). This high seroprevalence of BVD infection in Qazvin Province , as in other parts of Iran, suggests that more and more emphasizes needs to be placed on the application of emergency measures for controlling the problem as soon as possible. In this regard, the detecting and elimination of PI calves must be
considered as the first and essential action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BVDV
  • Dairy farm
  • Qazvin Province
  • Seroprevalence