تخمین میانگین ملی تعداد سلولهای سوماتیک شیر وافت تولید ناشی از ورم پستان تحت بالینی در گله های شیری صنعتی ایران

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 مرکر اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی مشکین دشت

چکیده

U sing the database of the Animal Breeding Center ofIran and based on the eligible test-day data from 78969 cows in five provinces: Tehran (with 44129 cows), Ghazvin (6668), Zanjan (1767), Isfahan (7572), Khorasan-e-Razavi (14521) and others (4312) the averages of 426850 ± 966840 and 473860 ± 605330 cells/ml of milk somatic cell count (SCC) was calculated for individual cows and herds respectively. A Pearson's correlation coefficient of -0.174 revealed a highly significant negative correlation between test-day milk production and SCC (p

عنوان مقاله [English]

AN ESTIMATION OF NATIONAL AVERAGE OF MILK SOMATIC CELL COUNT AND PRODUCTION LOSSES DUE TO SUBCLINICAL MASTITIS IN COMMERCIAL DAIRY HERDS IN IRAN

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bolourchi 1
  • Mohamad Reza Mokhber Dezfouli 1
  • Reza Kasravi 1
  • Ahmad Moghimi Esfandabadi 2
  • Parviz Hovarashti 1
چکیده [English]

U sing the database of the Animal Breeding Center ofIran and based on the eligible test-day data from 78969 cows in five provinces: Tehran (with 44129 cows), Ghazvin (6668), Zanjan (1767), Isfahan (7572), Khorasan-e-Razavi (14521) and others (4312) the averages of 426850 ± 966840 and 473860 ± 605330 cells/ml of milk somatic cell count (SCC) was calculated for individual cows and herds respectively. A Pearson's correlation coefficient of -0.174 revealed a highly significant negative correlation between test-day milk production and SCC (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • national average
  • production loss
  • SCC
  • subclinical mastitis.